Sosionomen og sosialt arbeid

Sosionomer og sosialt arbeid som fag benytter flere tilnærminger og kan forstås ut fra disse:

  • Individuelt arbeid med enkeltpersoner og deres familier, nettverk og omgivelser.
  • Gruppearbeid med mennesker med felles problemer eller interesser.
  • Samfunnsarbeid: naboskaps-, grasrot- og reformarbeid.
  • Sosial administrasjon og planlegging.

Problemer defineres ikke bare på grunnlag av teoretiske hypoteser, men også på grunnlag av hvordan det opplevde problemet beskrives av dem det gjelder. Teori og praksis inngår i en sirkulær prosess som gjensidig påvirker og utvikler hverandre. Sosialt arbeid bygger på fagkunnskap om individ og samfunn, samt en konkret forståelse av klienters opplevelse av sin situasjon. I dette spenningsfeltet ligger sosionomens faglige skjønn.

Neste