Sosionomen og sosialt arbeid

Sosionomer og sosialt arbeid En sosionom skal forebygge, løse og redusere sosiale
problemer. Sosionomen bistår barn, ungdom, voksne, familier, grupper og lokalsamfunn i deres innsats for bedre levekår. Dette gjøres i tett samarbeid med den eller de det gjelder.

Arbeidet til en sosionom er forankret i menneskerettigheter og sosial rettferdighet. Et viktig prinsipp i sosialt arbeid er at den hjelpen som gis, skal være hjelp til selvhjelp, og hjelpen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og situasjon.

Den viktigste arbeidsoppgaven for en sosionom er å kartlegge ressurser og behov for å hjelpe mennesker med å finne løsninger som kan forbedre livskvaliteten. Listen over hva en sosionom gjør er lang, og innebærer alt fra samtaler, veiledning, støttesamtaler og ulike typer praktisk bistand. Eksempler på dette kan være alt fra kortsiktig hjelp som å finne et overnattingsted for natten, og å gi økonomisk sosialhjelp, til mer langsiktig hjelp som å bistå med å finne arbeid, og å sikre at barn og unge har trygge oppvekstsvilkår.

Sosionomen opptrer som rådgiver og saksbehandler, og jobber med å finne gode løsninger på sosiale, politiske, og juridiske problemer for enkeltmennesker og for grupper. Sosionomen fungerer også som bindeledd mellom enkeltmennesker og ulike hjelpetilbud som samfunnet tilbyr.

Sosionomen jobber blant annet i kommunale helse-, sosialog omsorgstjenester, NAV, barnevernet, sykehus, psykisk helsearbeid for barn og voksne, rusbehandling, skole, familievern, kriminalomsorg, flyktninge- og innvandrerarbeid. Sosionomer og sosialt arbeid En sosionom skal forebygge, løse og redusere sosiale
problemer. Sosionomen bistår barn, ungdom, voksne, familier, grupper og lokalsamfunn i deres innsats for bedre levekår. Dette gjøres i tett samarbeid med den eller de det gjelder. og i frivillige organisasjoner. I tillegg til direkte arbeid med mennesker jobber sosionomer med forskning, undervisning, administrasjon og ledelse.

Den internasjonale sosialarbeiderføderasjonen, IFSW (2014) har formulert følgende definisjon av sosialt arbeid, og som FO også støtter opp om:

«Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin som fremmer sosial endring og utvikling, sosialt samhold, myndiggjøring og frigjøring av mennesker. Prinsippene om sosial rettferdighet, menneskerettigheter, kollektivt ansvar og respekt for mangfold er sentrale i sosialt arbeid. På grunnlag av teorier i sosialt arbeid, andre samfunnsvitenskapelige disipliner, humaniora og urfolkskunnskap involverer sosialt arbeid mennesker og strukturer for å møte utfordringer i livet og styrke menneskers livskår.»

Neste