Sosionomen og sosialt arbeid

Sosionomer tar sin bachelorutdanning ved høgskoler/universitet rundt om i hele landet. Studiet tilbys både
som 3-årige fulltidsstudier og som 4-årige deltidsstudier. Forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning, som kom i 2019 setter rammer for hva en sosionom skal kunne etter endt utdanning.

Bachelor i sosialt arbeid er en bredt basert grunnutdanning som kvalifiserer for arbeid med sosiale problemer på ulike felt og med ulike målgrupper. Foruten metodefaget sosialt arbeid, undervises det i samfunnsvitenskapelige, psykologiske og juridiske emner. Veiledede praksisstudier og ferdighetstrening
er sentrale elementer i utdanningen. Videre vektlegges tverrprofesjonell samarbeidslæring, som skjer i fellesundervisning med flere helse- og sosialarbeiderutdanninger. Denne legger grunnlag for tverrprofesjonell og flerfaglig samhandling i praksis.

Formålet med bachelorstudiet i sosialt arbeid, slik det kommer til uttrykk i forskriften, er å utdanne bruker
orienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifiserte til å arbeide med å forebygge, løse eller redusere sosiale problemer.

Neste