Sosionomen og sosialt arbeid

Sosionomers yrkesutøvelse gir kunnskap om hvordan enkeltmennesker, grupper og samfunn gjensidig påvirker hverandre. Med utgangspunkt i denne kunnskapen skal sosionomene kritisk vurdere mål og virkemidler i sosialpolitikken. De skal være premissleverandører for beslutninger i hjelpeapparat og overfor politiske myndigheter. De skal påpeke sosial utstøting og uverdige livsvilkår, og aktivt og arbeide for å motvirke slike forhold.

Neste