Sosionomen og sosialt arbeid

Sosiale problemer og tiltak som har til hensikt å forebygge og løse sosiale problemer, endres over tid. Det er en utfordring å utvikle sosialt arbeid slik at det stadig evner å sette sosionomene i stand til å utøve tjenester til beste for klientene. Et fag som baserer seg på å fange opp den sosiale virkeligheten, må være prosessuelt og i kontinuerlig utvikling. Å utvikle gode allianser opp mot sosionomers undervisnings og forskningsfelt og å initiere forskning på sosionomenes arbeidsfelt og yrkesutøvelse er viktig.

Faget sosialt arbeid står overfor store utfordringer. Disse er både av ideologisk, politisk, økonomisk og organisatorisk karakter. Nye styringsformer i offentlig sektor basert på økt grad av markedsretting, individualisering, oppsplitting og anbudsinnhenting er eksempler på dette. Faget har et tydelig samfunnsmandat, og dette innebærer at yrkesutøvelsen må fange opp og kritisk reflektere over de
endringer og utfordringer som samfunnet står overfor. Kvaliteten på tjenestene er avhengig av at de sosialfaglige perspektivene blir ivaretatt.