Sosionomen og sosialt arbeid

Sosionomer kan analysere sosiale problem ut fra ulike perspektiv og intervenere på forskjellige nivå. Arbeidsmåter og tiltak velges ut fra hva som er relevant i den enkelte situasjon. Dette krever kunnskap om hvordan ulike sosiale problemer framtrer og forstås.

Videre kreves kunnskap om det offentlige og private hjelpeapparat og hvordan ulike institusjonelle ordninger av sosial, helsemessig, kulturell og organisatorisk art fremmer ulike forståelses- og tilnærmingsmåter. Kunnskap om mellommenneskelige fenomener og prosesser er en forutsetning.

Neste