Sosionomer i somatiske sykehus

Sykehussosionom Sykdom og/eller skade kan medføre økonomiske, følelsesmessige og praktiske utfordringer i hverdagen. Det eksisterer ulike hjelpe og støtteordninger og det kan være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg for å få hjelp. 

Sykehussosionomer kartlegger hvilke sosiale konsekvenser sykdommen og/eller skaden har fått for pasienten og pårørende. Sosionomtjenesten kan gi informasjon om velferdsordninger, praktisk hjelp med søknader og formidle kontakt med NAV, forsikringsselskap, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og andre aktuelle instanser. 

Sosionomene tilbyr også støtte- og mestringsorinterte samtaler når livssituasjonen endres på grunn av sykdom og/eller skade. Sosionomtjenesten kan kontaktes både om du har konkrete spørsmål eller dersom du ønsker en samtale rundt din egen livssituasjon og hvordan du har det. 

Tilbudet gjelder både pasienter og pårørende. Ta kontakt med lege eller sykepleier dersom du ønsker henvisning.

Neste