Sosionomen i spesialisthelsetjeneste

Sosionomen i spesialisthelsetjeneste Sosionomens kompetanse og aktive medvirkning vil kunne gi pasientene et bedre helhetlige behandlingstilbud og et kortere behandlingsløp.

Det er ofte sammensatte forhold som virker inn på pasienter som har behov for hjelp fra spesialisthelse-tjenesten. Sosionomen har kompetanse i å se hele pasientens situasjon og bidra til at han eller hun får et helhetlig tilbud. Sosionomen kartlegger og sørger for at både de somatiske, psykiske og sosiale forholdene ivaretas og at pasientene får en helhetlig behandling.

Neste