Organisasjonsprogram 2023–2027 (nynorsk)

Kommunikasjonen frå FO skal vere tydeleg, inkluderande og truverdig. Medlemmar og tillitsvalde skal sikrast god og tilgjengeleg informasjon. Politikken og aktivitetane til FO skal synleggjerast og formidlast på ein profesjonell og slagkraftig måte.

FO skal i perioden revidere kommunikasjonsstrategien til FO, og utarbeide ein intern kommunikasjonsstrategi for heile organisasjonen for å posisjonere FO som ein tydelegare samfunnspolitisk aktør.