Organisasjonsprogram 2023–2027 (nynorsk)

Verdien av FO-medlemskapen ligg for medlemmen sin del både i det faglege fellesskapet og kvaliteten på arbeidet som organisasjonen gjer. Dette føreset god drift i alle organisasjonsledd og gode støttesystem i heile organisasjonen. Fornøgde medlemmar er den beste drivkrafta for auka organisering på studiestader og arbeidsplassar. Arbeidet med medlemsbevaring bidreg både til å hindre utmeldingar og å auke kjensla av tilhøyrsle. Medlemskapen i FO skal vere ein viktig del av studie- og arbeidslivet til alle medlemmane. Vi må kunne tilby eit heilskapleg medlemstilbod tilpassa ulike livsfasar.

FO skal i perioden utarbeide ein strategi for medlemsbevarande tiltak retta mot dei ulike målgruppene i organisasjonen. Dette omfattar både studentar, yrkesaktive, stønadsmottakarar og pensjonistar, med særleg fokus på overgangar mellom medlemskategoriar og ulike livsfasar.

Neste