Organisasjonsprogram 2023–2027 (nynorsk)

Organisering av yrkesaktive er ein føresetnad for å oppretthalde og auke innverknaden FO har. Forbundet avheng av ein høgst mogleg organisasjonsgrad innanfor profesjonane for å sikre medlemmane makt og gjennomslagskraft. Ein høg organisasjonsprosent gir FO større legitimitet og påverknadsgrad i tillegg til større økonomisk handlingsrom og høve til å styrkje arbeidet i alle organisasjonsledd.

FO skal i perioden utarbeide ein strategi for å auke organisasjonsgraden blant FO-profesjonane.

Neste