Organisasjonsprogram 2023–2027 (nynorsk)

Organisasjonsarbeidet i FO er eit verkemiddel for å styrkje posisjonen FO har som fagforeining og profesjonsforbund for FO-profesjonane, og for å verkeleggjere politikken til FO sentralt og lokalt. Organisasjonsprogrammet knyter saman aktivitetane.

Organisasjonsprogrammet formaliserer og forankrar den organisatoriske innsatsen på eit overordna nivå, og slår fast dei strategiske prioriteringane til organisasjonen. Ein samla innsats for å styrkje det organisatoriske arbeidet i FO gjer organisasjonen til ein sterk og framtidsorientert organisasjon bygd av medlemmane og dei tillitsvalde. Strategien til organisasjonen skal medverke til at FO får ei sterkare røyst i samfunnsdebatten for å fremje interessene til medlemmane og vere ein sterk sosialpolitisk aktør.

Organisasjonsprogrammet til FO skal bidra til at organisasjonen har følgjande mål og prioriteringar i landsmøteperioden:

Neste