Organisasjonsprogram 2023–2027 (nynorsk)

Tillitsvalde hos FO skal bli tilbodne opplæring og rettleiing som gjer dei i stand til å skjøtte verva sine, og vareta interessene og rettane til medlemmane overfor arbeidsgivar til beste for FO-medlemmane innanfor dei ulike tariffområda.

Skuleringa som FO tilbyr tillitsvalde, skal tilpassast ut frå behova til og tilbakemeldingane frå dei tillitsvalde. Alle tillitsvalde skal få eit heilskapleg opplæringstilbod.

Neste