Organisasjonsprogram 2023–2027 (nynorsk)

Trepartssamarbeidet mellom styresmakter, arbeidsgivarar og arbeidstakarar bidreg til ei balansert lønsutvikling, gode arbeidsvilkår og trygge rammer i arbeidslivet. I trepartssamarbeidet er tillit og god dialog nøkkelfaktorar, og dei tillitsvalde hos FO speler ei sentral rolle i dette samarbeidet. Den viktigaste fordelen vi kan tilby medlemmane våre, er tillitsvalde som er trygge i rolla si, og i stand til å vareta interessene til medlemmane på best mogleg måte.

FO skal arbeide målretta med å byggje sterke klubbar og FO-fellesskap på arbeidsplassane – med dyktige tillitsvalde som dei fremste representantane våre.

Neste