Håndbok for tillitsvalgte

Når vi diskuterer spørsmålet om lønnsforhandlinger, er det viktig at den enkelte klubb og tillitsvalgt er klar over hvilket tariffområde de tilhører, og hvilken tariffavtale som gjelder. Gjør deg derfor kjent med tariffavtalen på din arbeidsplass.

Forhandlingene føres enten sentralt eller lokalt, eller som en kombinasjon av disse. Bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger finner du i hovedavtalen og hovedtariffavtalen for ditt tariffområde.

Hvordan foregår lønnsforhandlinger og hva er lokale forhandlinger?

Lønnsoppgjørene er basert på den såkalte frontfagsmodellen. Det betyr at lønnsveksten i internasjonalt konkurranseutsatt industri skal forhandles først. Resultatet i disse forhandlingene mellom LO (Fellesforbundet) og NHO (Norsk industri) utgjør rammen for resten av oppgjøret.

Se episode 4 av serien Sånn er Norge med Harald Eia – Sånn er Norge – 4. Rik og lik – NRK TV

Sentrale forhandlinger dreier seg om endring av lønnen, minstelønn eller lønnstabellen. Disse forhandlingene gjennomføres primært i staten. De sentrale forhandlingene tar FO sentralt seg av. De sentrale lønnsoppgjørene skjer i forbindelse med tariffoppgjørene. 

Som tillitsvalgt skal du representere dine medlemmer i de lokale forhandlingene. Lokale lønnsforhandlinger er en av de sentrale aktivitetene for en klubb. Lokale forhandlinger er også en del av det totale tariffoppgjøret, og føres dersom det er avsatt en pott av rammen til disse forhandlingene. I lokale forhandlinger er det partene på de enkelte arbeidsplassene som utvikler en egen lønnspolitikk som legges til grunn for forhandlinger og fastsetting av lønn. Partene skal finne en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå arbeidsplassens mål.

Slik forbereder du deg til lokale forhandlinger eller lønnsforhandlingsutvalg

Dersom du skal forhandle lønn på vegne av medlemmene dine, er det viktig at du er så godt forberedt som mulig. 

Her er noen nyttige tips som forberedelse:

 • Be medlemmene dine logge seg inn på MinSide og bekrefte eller oppdatere sine medlemsopplysninger. Det er viktig at disse er så fullstendige og riktige som mulig for at du skal kunne gjøre en så god jobb som mulig for dem.
 • Sjekk medlemslisten din mot listen arbeidsgiver har over fagorganiserte medlemmer. Du skal kun forhandle for dem som står på arbeidsgivers liste.
 • Inviter medlemmene til klubbmøte for å diskutere klubbens prioriteringer i lønnsoppgjøret.
 • Be arbeidsgiver om å få tilsendt lønnsoversikte for alle ansatte på arbeidsplassen.
 • Delta på drøftingsmøter med arbeidsgiver for å tydeliggjøre FOs forventninger og prioriteringer.

Dersom det er medlemmer på din liste som ikke er på arbeidsgivers liste er det fordi medlemmet ikke trekkes i lønn for sin kontingent, men betaler kontingenten på giro. Det er viktig at du ikke opplyser arbeidsgiver om disse medlemmene med mindre du har fått godkjennelse fra medlemmet.

For å kunne fremme krav på vegne av medlemmene må du:

 • Be dem sende inn lønnskrav.
 • Behandle og prioritere kravene du får fra medlemmene.
 • Være forberedt på eventuelt brudd i forhandlingene. Les deg gjerne opp i din hovedavtale om prosedyrer ved brudd i forhandlinger. Vær sørlig oppmerksom på ankemuligheter.
 • Gjøre deg kjent med hva som skal med i forhandlingsprotokollen og eventuell protokolltilførsel.

Tillitsvalgte  kan uavhengig av andre forhandlinger kreve lokale forhandlinger dersom:

 • Det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer.
 • Det har skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde.
 • En stillings arbeids- og ansvarsområde er endret som følge av at arbeidstakeren i stillingen har fullført kompetansegivende etter- eller videreutdanning.
 • Det er spesielle problemer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere.
 • Arbeidstaker har gjennomført relevant etter- eller videreutdanning.

Hjemlene for slike forhandlinger finnes i hovedtariffavtalens kapittel 4, pkt. 4.2.

Noen arbeidsplasser har forhandlinger på særskilt grunnlag to ganger i året, så finn ut hvordan dette håndteres på din arbeidsplass.

Dersom du ønsker å forhandle for medlemmer på særskilt grunnlag, sender du en skriftlig henvendelse arbeidsgiver og ber om forhandling. Henvis til hvilken hjemmel du ønsker å forhandle etter og hvem du vil forhandle for.

Hva er en særavtale og hvordan forhandles den?

Dersom det er behov for avtaler med arbeidsgiver som ikke er regulert av sentrale tariffavtaler eller hvis sentral tariffavtale gir hjemmel for det, kan tillitsvalgte kreve lokal særavtale. Dette er hjemlet i hovedavtalene, del A § 4-5. Arbeidsgiver er forpliktet til å svare på henvendelser om opprettelse av særavtale innen to uker, samt gjøre rede for når det eventuelt skal gjennomføres forhandlinger.

Dersom klubben vurderer at det er behov for lokale særavtaler for å regulere særskilte forhold, bør du:

 • Definere behovet i samarbeid med klubbstyret eller medlemmene.
 • Samle data om hva som er utfordringen.
 • Sjekk hvilke særavtaler tilsvarende arbeidsplasser har
 • Søk råd hos avdelingen din.
 • Snakke med de andre tillitsvalgte på arbeidsplassen

Det er gunstig å ha innledende møter om en sak for sakte å kunne finne veien sammen. I disse innledende samtalene vil det som oftest være personal- eller HR-avdelingen du samarbeider med. Kanskje kan dere komme ganske langt til enighet, men blir stående igjen med noen uenighetspunkter.

Når de formelle forhandlingene finner sted, skjer det med kommunens forhandlingsutvalg. Ved enighet skrives det protokoll med avtalen, hva dere har blitt enige om, hvem avtalen gjelder for, varighet mv. Blir dere ikke enige, kan dere bringe tvisten inn for en lokal nemnd. Det står mer om dette i hovedavtalens del A § 6-2.

Neste