Håndbok for tillitsvalgte

Klubben er FOs lokale ledd hos den enkelte arbeidsgiver. Hvilken klubb medlemmet tilhører, avhenger av hvem arbeidsgiver er. Alle medlemmene ved samme arbeidsgiver tilhører samme klubb, og alle medlemmer i en klubb tilhører samme tariffområde. FOs medlemmer som bor på samme sted, tilhører derfor ofte forskjellige klubber.

Hva er en hovedtillitsvalgt og en plasstillitsvalgt?

Hovedtillitsvalgte er valgt av medlemmene for å representere dem overfor arbeidsgiver. Den hovedtillitsvalgte har både rettigheter og plikter gjennom hovedavtalen.

Hovedtillitsvalgt har rett til fri fra ordinært arbeid for å utføre sitt verv. Det kan også være behov for helt eller delvis frikjøpt tid til tillitsvalgtarbeid, alt etter hvor mange medlemmer klubben har. I noen av FOs største klubber har hovedtillitsvalgt rett til fullt frikjøp for å ivareta vervet. Bestemmelsene som regulerer dette er omtalt andre steder i håndboka, men vi understreker her at en forutsetning for å få tjenestefri som hovedtillitsvalgt, er at den tillitsvalgte skriftlig melder fra til arbeidsgiver om vervet.

I en stor klubb kan den hovedtillitsvalgte ha ansvar for medlemmer på en rekke ulike arbeidsplasser eller kontorer. På større arbeidsplasserer velges det derfor også gjerne plasstillitsvalgte. Plasstillitsvalgte har også rettigheter og plikter gjennom hovedavtalen, og må også opplyse sin arbeidsgiver skriftlig om at de er valgt. 

Det er den hovedtillitsvalgtes oppgave er å koordinere arbeidet mellom de ulike tillitsvalgte og klubben som helhet. Plasstillitsvalgte tar seg av oppgaver og henvendelser på det enkelte arbeidssted.

Fri fra ordinært arbeid

Den gjennomgående hovedregelen er at tillitsvalgte skal få nødvendig fri for å kunne utføre vervet som tillitsvalgt.  Mer om dette finner du i den hovedavtalen som gjelder for ditt tariffområde.

Hva er den tillitsvalgtes viktigste oppgaver?

  Det er tillitsvalgtes ansvar å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter overfor arbeidsgiver:

 • Du skal delta på de informasjons- og drøftingsmøter arbeidsgiver kaller inn til.
 • Du kan bli bedt om å gi uttalelser ved ansettelser eller delta i ansettelsesutvalg.
 • Du skal ivareta medlemmer ved konflikter på arbeidsplassen.
 • Du kan komme til å forhandle om lønn og andre forhold.
 • Du skal ivareta medlemmer i personalsaker.
 • Du skal påse at medlemmene har de lønns- og arbeidsforhold som er avtalt i tariffavtale og andre aktuelle avtaler.

Ingen forventer at en nyvalgt tillitsvalgt fra første stund skal håndtere alle disse oppgavene. Den viktigste funksjonen du har som tillitsvalgt er å være kontaktperson for medlemmene på din arbeidsplass, og kunne lose bringe saker og spørsmål videre til hovedtillitsvalgt eller FOs avdeling ved behov.

Slik kommuniserer du med medlemmene dine

E-post er ofte den mest effektive måten å kommunisere med medlemmene på. Som tillitsvalgt har du tilgang til dine medlemmers kontaktinformasjon via Tillitsvalgtsverktøyet. Du får tilgang til Tillitsvalgtverktøyet ved å logge deg inn på MinSide eller ved å gå rett til https://crm.fo.no. Her finner du deres kontaktinformasjon og du kan sende e-poster direkte fra verktøyet. All kommunikasjon ut til medlemmene blir automatisk arkivert for deg. Dersom du har problemer med å logge inn, kan du kontakte din avdeling.

Dersom du skal sende e-post til flere medlemmer på en gang er det viktig at alle e-post adressene plasseres i blindkopi-feltet. Dette gjøres for å beholde medlemmenes anonymitet dersom e-poster videresendes.

Slik drives en klubb 

En klubb består av medlemmer registrert med samme arbeidsgiver. Klubben kan dermed bestå av medlemmer med ulike arbeidsplasser. Det er dermed virksomhetens struktur som avgjør klubbstrukturen. Alle medlemmer ansatt hos samme arbeidsgiver tilhører derfor samme klubb. Også medlemmer ansatt i lederstillinger er en del av klubben. 

En klubb må ha en hovedtillitsvalgt. Dersom utøvelsen av medbestemmelse i virksomheten utøves på ulike arbeidsplasser og nivåer, bør klubben også ha plasstillitsvalgte som ivaretar medlemmene lokalt.

Klubben bør danne et styre slik at den hovedtillitsvalgte har et forum å drøfte saker som angår medlemmene og et fellesskap. Klubbstyret bidrar også til å sikre kontinuitet i klubbarbeidet. Det er viktig å engasjere medlemmene og oppmuntre dem til å delta i klubbstyret.

Hvis klubben har så mange medlemmer at den også har plasstillitsvalgte, bør noen av disse sitte i klubbstyret. Det er ikke nødvendigvis den hovedtillitsvalgte som skal være klubbleder, men om disse vervene deles, er det viktige å skille mellom det å være valgt etter hovedavtalen og det å være valgt etter FOs vedtekter. Å være valgt etter hovedavtalen gir tillitsvalgte både rettigheter og plikter, mens en klubbleder valgt etter FOs vedtekter ikke kan gjøre krav på dette.

Klubbstyret velges av medlemmene på klubbens årsmøte. Klubbstyret skal føre referat fra sine møter og medlemsmøter. 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes minimum hvert andre år. Årsmøtet kalles inn med minst 14 dagers varsel, og holdes innen utgangen av februar. Mer om innkalling og dagsorden til årsmøte, finnes i FOs vedtekter. 

Klubbstyret viktigste oppgaver er å:

 • Være et diskusjonsforum for hovedtillitsvalgt.
 • Delta i det praktiske arbeidet i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. For eksempel arbeid med å sende ut kravskjemaer, arrangere medlemsmøter, diskutere prioriteringer osv.
 • Drøfte aktuelle saker som berører medlemmenes arbeidsforhold, for eksempel omorganiseringer, budsjett eller bemanning osv.
 • Arrangere medlemsmøter for medlemmene.

Klubbens viktigste oppgaver er å:

 • Ivareta FO-medlemmenes interesser som arbeidstakere og profesjonsutøvere på arbeidsplassen.
 • Arbeide for å rekruttere og beholde medlemmer.
 • Avholde medlemsmøter etter behov.
 • Velge representanter til avdelingens representantskap.

I mange sammenhenger kan det være fornuftig at klubben har egen økonomi. Klubben kan få økonomisk støtte til drift av avdelingen.

Hvordan henger klubben sammen med avdelingen?

FO har avdelinger i alle fylker. Klubbene velger representanter til fylkets representantskap. Dette representantskapet er det høyeste organet i avdelingen mellom årsmøtene. Det er ofte de tillitsvalgte som velges til representantskapet.

Hvert andre år holder avdelingene årsmøte. Det er medlemmer av representantskapet som møter på årsmøtet med stemmerett. Andre medlemmer kan også møte, men da uten stemmerett. Årsmøtet velger et avdelingsstyre som er den daglige ledelsen for avdelingen.

Hver avdeling har minst to tillitsvalgte som er frikjøpt på heltid. Disse kalles organisasjonstillitsvalgte. I motsetning til tillitsvalgte i klubber har de ingen rettigheter eller plikter gjennom hovedavtalen.

En av de viktigste oppgavene til de ulike organisasjonstillitsvalgte i avdelingen er å veilede deg som tillitsvalgt. De er ofte erfarne medlemmer som kan svare på de vanligste spørsmålene og veilede i saker du vil stå overfor som tillitsvalgt. Tillitsvalgte bør å ha jevnlig kontakt med de tillitsvalgte i avdelingen. Ikke vær redd for å ta kontakt med dem; de er der for å hjelpe deg!

Slik verver du nye medlemmer til klubben

En viktig oppgave for klubben er å verve av nye medlemmer. FO organiserer om lag halvparten av alle yrkesaktive barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Det betyr at det fortsatt er mange uorganiserte kollegaer på arbeidsplassene.

Undersøkelser viser at de aller fleste uorganiserte arbeidstakere er det fordi ingen har spurt om de vil fagorganisere seg.

Her er sju tips for å få med flere kollegaer i FO-fellesskapet:

 1. Spør alle – alltid!
  • Kartlegg medlemspotensialet.
  • Vær ekstra våken når det kommer nyansatte. Etabler en rutine på å ta kontakt med dem så raskt som mulig.
  • Sørg for at alle får tilbud om å bli med, og at andre fagforeninger ikke kommer deg i forkjøpet. Ha QRen til innmeldingssiden tilgjengelig – alltid!
 2. Spre kunnskap og kjennskap
  • Fortell om hvorfor det er viktig å være fagorganisert på akkurat denne arbeidsplassen. 
  • Høy organisasjonsgrad gir mindre ulikheter i samfunnet.
  • Medlemsvekst er viktig for å opprettholde posisjon og slagkraft.
  • Flere medlemmer gir større tyngde i forhandling med arbeidsgiver.
 3. Informer om hva FO kan bidra med på din arbeidsplass
  • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.
  • Bli del av faglig og sosialt fellesskap.
  • FO tilbyr kurs, konferanser, stipend, godkjenningsordninger.
  • Gratis fagblad: Fontene og Fontene forskning.
  • Gjør deg kjent med medlemsfordelene i FO.
 4. Synlighet på arbeidsplassen er viktig – ta plass
 5. Arranger aktiviteter
  • Aktiviteter er noe av det som gjør det gøy å være i en klubb. Gjør noe sammen!
 6. Vær inkluderende
  • Alle vil være med den gjengen som har det gøy.
 7. Vervekampanje

Nye medlemmer melder seg lettets inn ved å scanne QR-koden til innmeldingsskjemaet eller gå inn på fo.no/blimedlem. Innmeldinger behandles fortløpende og bekreftelse vil sendes det nye medlemmet i løpet av kort tid. Nye medlemmer får også tilbud om å velge en innmeldingsgave.

FO arrangerer egne vervekurs for tillitsvalgte og medlemmer. I tillegg får du oppdatert vervemateriell hvis du kontakter din avdeling.

Neste