Håndbok for tillitsvalgte

  Som tillitsvalgt for medlemmene på arbeidsplassen din har du ulike roller:

 • Du er FOs representant og kontaktperson på arbeidsplassen.
 • Du skal tale medlemmenes sak overfor arbeidsgiver.
 • Du skal lede klubben og holde medlemmene dine oppdatert i saker som angår deres lønns- og arbeidsforhold.

Som ny tillitsvalgt må du selv gi skriftlig beskjed til arbeidsgiver om at du er FOs tillitsvalgt.

Be om å bli informert om rutiner i forbindelse med drøftings- og medbestemmelsesmøter.

Din rolle som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Som tillitsvalgt representerer du FOs medlemmer på arbeidsplassen, og du har rett til medbestemmelse på vegne av medlemmene. Det betyr at det på mange områder ikke skal fattes beslutninger uten at du som tillitsvalgt er informert og har fått uttale deg.

Dersom arbeidsplassen er omfattet av en hovedavtale, skal du få informasjon, delta i drøftinger og forhandlinger, samt ha jevnlige møter med arbeidsgiver.

  Dine oppgaver som tillitsvalgt:

 • Ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen.
 • Holde god kontakt med arbeidsgiver gjennom regelmessige møter.
 • Delta i lokale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av dine medlemmer.
 • Delta på aktuelle møter, kurs og konferanser.

Lov- og avtaleverket gir klubben mulighet for samarbeid med arbeidsgiver og til å få innflytelse på egen arbeidsplass. Hva det kan forhandles om, vil fremgå av gjeldende lov- og avtaleverk, som for eksempel lønn, arbeidstidsordninger, arbeidsreglement, omorganisering osv.

Din rolle som tillitsvalgt i FO

Som tillitsvalgt er du FOs kontaktperson på arbeidsplassen. Du er kanskje den eneste representanten for FO som medlemmene ser, og din rolle er viktig for oss!

Avdelingen bistår deg dersom du trenger råd og veiledning, ved omstilling, nedbemanning, i lokale forhandlinger, medlemssaker, konflikter på arbeidsplassen osv.

Avdelingen kommer også gjerne på besøk til klubben og deltar på et møte med de ansatte, medlemmene eller klubbstyremøtet.

Og ikke glem at flere medlemmer på arbeidsplassen gir økt innflytelse. Som tillitsvalgt i FO er det også viktig at flest mulig på arbeidsplassen er medlem i FO. Spør derfor alle som ennå ikke er medlem i FO: Er du fagorganisert? Vil du bli med i FO?

Din rolle som tillitsvalgt i klubben

Du er valgt av FOs medlemmer ved arbeidsplassen og er FOs kontaktperson lokalt. Du skal formidle informasjon fra avdelingen og arbeidsgiver til dine medlemmer, og være et bindeledd mellom dine medlemmer, FO og arbeidsgiver. God kommunikasjon med medlemmene er derfor svært viktig.

I tillegg til årsmøte, kan det være nyttig å holde medlemsmøter for å innhente synspunkter og få råd fra medlemmene.

Husk at du har taushetsplikt når du får informasjon fra enkeltmedlemmer i din rolle som tillitsvalgt.

Hvilke rettigheter og plikter gjelder for tillitsvalgte?

På alle tariffområder har vi en hovedavtale . Dersom du ikke har din hovedavtale tilgjengelig kan den lastes ned fra FO.no. Hovedavtalen inneholder retningslinjer og regler for samspillet mellom arbeidsgiver, fagforeninger og tillitsvalgte. Det er hovedavtalen som gir oss rett til å oppnevne tillitsvalgte på de ulike arbeidsplassene. Den angir hvilke rettigheter og plikter de tillitsvalgte og arbeidsgiver har overfor hverandre.

Informasjon om dine rettigheter og plikter som tillitsvalgt kan du lese mer om her. Det er i disse bestemmelsene du finner hvilke rettigheter du har for permisjon eller fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet ditt. 

For å gjøre krav på dine rettigheter og plikter som tillitsvalgt, skal arbeidsgiver har mottatt skriftlig beskjed om at du representerer FO som tillitsvalgt på arbeidsplassen. FO skal være representert med en hovedtillitsvalgt i hver kommune eller arbeidsplass hvor vi organiserer medlemmer. 

Ut fra antall medlemmer i klubben eller arbeidsplassens organisering, kan FO har rett til å være representert med plasstillitsvalgte.

Hvilke regler gjelder på din arbeidsplass?

Rammer og regler for lokal medbestemmelse er ulike i offentlig og privat sektor.

Hovedavtalen for ditt tariffområde beskriver hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker skal samarbeide, og hvilke rettigheter og plikter partene har i dette samarbeidet.

I stat og kommune samt Spekter og Virke reguleres medbestemmelse i hovedavtalen som er inngått mellom partene på sentralt nivå. I NHO er det den sentrale overenskomsten med FO som gjelder.

Taushetsplikt

Som tillitsvalgt i FO vil du få tilgang på taushetsbelagt medlemsinformasjon og ha konfidensielle samtaler med arbeidsgiver og medlemmer. På bekgrunn av dette må alle tillitsvalgte i FO signere en taushetserklæring.

Veiledning for deg som tillitsvalgt: 

 • Opplysninger du behandler som tillitsvalgt, skjer på vegne av FO i kraft av at du er en representant for forbundet. Opplysninger som behandles tilhører derfor forbundet og ikke den enkelte tillitsvalgte. 
 • Sørg for at personopplysninger som behandles ikke er tilgjengelig for uvedkommende. Dette gjelder enten det er papirbaserte eller elektroniske dokumenter. Elektroniske dokumenter må sikres gjennom passordbeskyttelse og øvrig tilgangsbegrensninger. For papirdokumenter er det krav om fysisk sikring i låsbart arkivskap. Hensikten er å sørge for at personopplysningene ikke er tilgjengelig for andre enn den tillitsvalgte. 
 • Ved skifte av tillitsvalgt er det viktig å ha etablert en rutine som sikrer at tidligere tillitsvalgt gjennomgår lagrede opplysninger og sletter det som ikke lenger er nødvendig for formålet med behandlingen. Rutinen skal deretter sikre at opplysningene overføres til personen som tar over vervet. Avgått tillitsvalgt skal ikke lenger ha tilgang til slike opplysninger.
Neste