Håndbok for tillitsvalgte

Gode samarbeidsrutiner utvikles over tid og er avgjørende for å oppnå gode løsninger og forbedre arbeidsforholdene på arbeidsplassen.

Grunnlaget for et godt samarbeid mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver er bygget på gjensidig tillit, respekt, åpen kommunikasjon og en felles forståelse av at begge parter har felles mål om å oppnå gode arbeidsforhold og fremme organisasjonens suksess. 

Her er noen nøkkelprinsipper som utgjør grunnlaget for et slikt samarbeid:

  • Åpen og ærlig kommunikasjon er avgjørende. Begge parter bør være villige til å dele informasjon, bekymringer og forventninger for å unngå misforståelser og bygge gjensidig forståelse.
  • Forståelse og respekt for hverandres roller er viktig. Arbeidsgiver og tillitsvalgt har forskjellige ansvarsområder, men å anerkjenne og respektere disse rollene bidrar til et mer effektivt samarbeid.
  • Begge parter bør ha en klar forståelse av organisasjonens mål og hvordan deres samarbeid kan bidra til å oppnå disse målene. Dette gir et felles perspektiv og retning.
  • Tillitsvalgte bør bli inkludert i relevante beslutningsprosesser. Dette skaper en følelse av eierskap og sikrer at beslutningene gjenspeiler både arbeidsgiver- og arbeidstakerinteresser.
  • Regelmessige møter mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver gir en plattform for å diskutere aktuelle saker, adressere bekymringer og identifisere løsninger.
  • Konflikter vil oppstå, men det er viktig å håndtere dem konstruktivt og finne løsninger som er akseptable for begge parter.
  • Begge parter kan dra nytte av opplæring og kompetanseutvikling for å bedre forstå hverandres perspektiver og forbedre samarbeidet.
  • Vis fleksibilitet og vær åpen for kompromisser når det er nødvendig. Dette bidrar til å unngå fastlåste situasjoner og skaper et mer dynamisk samarbeidsmiljø.
  • Tydelig forståelse av rettigheter og plikter fra både arbeidsgivers og arbeidstakers side er avgjørende for å unngå misforståelser og konflikter.
  • Fremme en kultur som vektlegger fellesskap og samarbeid i arbeidsmiljøet. Dette kan skape et klima der begge parter føler seg engasjerte og støttet.

Gjennom å praktisere disse prinsippene kan tillitsvalgte og arbeidsgivere bygge et fundament for et sterkt og konstruktivt samarbeid som gagner både arbeidsgiver og de ansatte.

Samarbeid med arbeidsgiver

Arbeidsgiver har ofte innarbeidet faste rutiner for informasjons- og drøftingsmøter med tillitsvalgte. Det er viktig at du gjør deg kjent med de interne rutinene for medbestemmelse på ditt arbeidssted som for eksempel tidsfrister, innkallinger med informasjon om saken, arkivering av referat o.l.  Det er viktig at du deltar på møter med arbeidsgiver både for at du skal kunne å kunne påvirke, men også for å få informasjon.

Som tillitsvalgt har du både forpliktelser og rettigheter etter hovedavtalene for å delta i ulike samarbeidsforumer med ledelsen[RS1] . Det er ofte nyttig å etablere egne forberedelsesmøter med plasstillitsvalgte eller tillitsvalgte fra andre forbund.

Deltakelse og aktivitet i slike møter bidrar til et godt samarbeid mellom klubben og arbeidsgiver. Det er viktig å skille mellom hva som er informasjonsmøte og hva som er drøftingsmøte. Dette skal komme tydelig frem i innkalling og referatet til møtet. Har du kommentarer til referatet, sender du disse skriftlig til arbeidsgiver. 

Samarbeid med andre fagforeninger

På de fleste arbeidsplasser vil det være ansatte som er medlemmer i andre forbund. FO er medlem av LO og alle LO-forbund er forpliktet til å ha et godt samarbeid – også lokalt. På arbeidsplasser hvor flere LO-forbund er representerte bør det være regelmessig kontakt mellom de tillitsvalgte. Det bør gjøres avtaler om at dere skal representere hverandre dersom bare ett av forbundene har plass i ansettelsesutvalg eller lignende. Unntaksvis kan det også være formålstjenlig å ha en felles tillitsvalgt som representerer alle LO-forbundene på arbeidsplassen.

LO-forbundene er i utgangspunktet enige om at de ikke aktivt skal rekruttere hverandres medlemmer. Dette betyr at FO skal ha førsteretten til å organisere barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Samtidig er det viktig å huske på at det er organisasjonsfrihet i Norge og at det opp til den enkelte arbeidstaker å velge om og i hvilken fagforening vedkommende vil være fagorganisert. Dersom forholdet til de andre LO-forbundene oppfattes som ugreie og problematiske, kan du ta kontakt med din avdeling. 

Erfaring viser at vi bør tilstrebe god og ryddig kontakt også med forbund utenfor LO. I noen sammenhenger kan det være mer hensiktsmessig å samarbeide med andre forbund som har samme interesser som FO.

Neste