Håndbok for tillitsvalgte

Har du påtatt deg et tillitsverv i FO eller blitt valgt av kollegaene dine? Dette er en håndbok for deg!

I klubbhåndboka beskrives dine oppgaver som tillitsvalgt i FO. Her henvises du også videre henvisninger til utdypende informasjon om ditt tariffområde.

Håndboka er delt inn i åtte deler. I hver del får du svar på de mest vanlige spørsmål du vil få og problemstillinger du vil møte i rollen som tillitsvalgt.

Som tillitsvalgt i FO er du en del av et større fellesskap. Du får være med å påvirke din egen arbeidsplass og du vil lære om rettigheter og avtaler i arbeidslivet.

Tillitsvalgte er ryggraden i FO. Sammen gjør vi FO sterkere!

Introduksjon

Som tillitsvalgt er du den viktigste ressursen for medlemmene dine. 

Du vil få både spørsmål og henvendelser om bistand fra medlemmene dine. Husk at du ikke er alene, men at du alltid kan kontakte din avdeling for bistand og råd. Som tillitsvalgt skal FO sikre at du får kurs, veiledning og den hjelpen du trenger til å stå støtt i rollen din. Et av verktøyene er denne håndboka som vil gi deg svar på noen spørsmål, tips og nyttige lenker. 

Ingen forventer at du skal kunne håndtere alt. Den viktigste funksjonen du har som tillitsvalgt er å være kontaktperson for medlemmene på din arbeidsplass og i din klubb. Du kan fange opp saker eller problemstillinger som du enten kan hjelpe til å løse eller videreformidle til hovedtillitsvalgtavdeling.

FO har medlemmer innen ulike tariffområder som har egne lov- og avtaleverk som til dels regulerer utøvelsen av tillitsvalgtrollen. Les mer om de ulike tariffområdene her. 

Som tillitsvalgt er det viktig at du vet hvilket tariffområde din arbeidsgiver tilhører. Det avgjør nemlig hvilket lov- og avtaleverk du skal forholde deg til, og hvilken opplæring du skal ha.

FO er organisert med et forbundskontor, avdelinger og klubber. Kontaktinformasjonen til din avdeling finner du på FO.no. Å gi hjelp og støtte til tillitsvalgte er en av de helt sentrale oppgavene til FOs avdelinger, så ikke nøl med å ta kontakt!

FOs kurstilbud til tillitsvalgte

En av FOs viktigste oppgaver er å gi opplæring til sine tillitsvalgte for å gjøre dere i stand til å utføre rollen deres så godt som mulig. Kurstilbudet ditt avhenger av hvilket tariffområde klubben tilhører. 

FOs avdelinger gjennomfører jevnlig skolering av tillitsvalgte. Disse kursene annonseres i Fontene og på FO.no. Det blir også sendt ut invitasjon til tillitsvalgte på e-post fra avdelingen. Du bør delta på kurs så snart som mulig etter at du har tiltrådd vervet. Her vil du også treffe andre tillitsvalgte og ha mulighet til å bygge nettverk og utveksle erfaringer.

FO har en egen digital kursportal som vi anbefaler alle tillitsvalgte å bruke. Kursene i kursportalen kan du ta når og hvor det passer deg, og i ditt eget tempo .

Hovedavtalen gir tillitsvalgte rett til permisjon for å delta på skolering i regi av eget forbund. Sjekk hovedavtalen som gjelder for deg eller spør avdelingen din.

Ta kontakt med din avdeling for opplæring, og les om ulike kurs på hjemmesiden til FO.

Hvilket tariffområde tilhører klubben?

FOs medlemmer jobber på mange ulike felt og hos ulike arbeidsgivere. Hvilken arbeidsgiver du har, vil definere hvilket tariffområde du tilhører. De ulike tariffområdene har egne tariffavtaler. Det betyr at det kan være ulike arbeidsvilkår avhengig av hvor du jobber. 

FO har medlemmer i disse tariffområdene: 

KS: I dette tariffområdet er kommunen eller fylkeskommunen arbeidsgiver. Det kommunale NAV, kommunal barneverntjeneste og botiltak for mennesker med utviklingshemming er eksempler på arbeidsplasser i KS-området. KS er FOs største tariffområde.

NHO: NHO omfatter private virksomheter. Disse kan være store konserner med mange virksomheter over hele landet eller mindre enkeltstående virksomheter.

Oslo kommune: Oslo kommune er et eget tariffområde med egen tariffavtale. Alle medlemmer ansatt i Oslo Kommune hører hjemme her.

Spekter: Tariffområdet Spekter omfatter selvstendige virksomheter innenfor offentlig sektor. Dette gjelder blant annet alle helseforetakene og FO organiserer mange medlemmer på sykehus og poliklinikker. Spekter omfatter også noen private virksomheter innen helse- og sosialområdet. 

Staten: I dette tariffområdet er staten arbeidsgiver. Bufetat, høgskolene, statsforvalteren, kriminalomsorgen og statlig NAV er eksempler på statlige virksomheter

Virke HUK: Dette tariffområdet har stort sett private ideelle organisasjoner eller stiftelser som arbeidsgivere. De driver for eksempel institusjoner innenfor barnevern, rusomsorg, eller tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming.

Neste