Organisasjonsprogram 2023-2027 (bokmål)

Verdien av FO-medlemskapet for medlemmet ligger både i det faglige fellesskapet og kvaliteten i organisasjonens arbeid. Dette forutsetter god drift i alle organisasjonsledd og gode støttesystemer i hele organisasjonen. Tilfredse medlemmer er den beste drivkraften for økt organisering på studiestedene og arbeidsplassene. Arbeidet med medlemsbevaring bidrar både til å forhindre utmeldinger og å øke følelsen av tilhørighet. Medlemskapet i FO skal være en viktig del av alle medlemmers studie- og arbeidsliv. Vi må kunne tilby et helhetlig medlemstilbud tilpasset ulike livsfaser.

FO skal i perioden utarbeide en strategi for medlemsbevarende tiltak rettet mot de ulike målgruppene i organisasjonen. Dette omfatter både studenter, yrkesaktive, stønadsmottakere og pensjonister, med særlig fokus på overganger mellom medlemskategorier og ulike livsfaser.

Neste