Prinsipprogram 2023-2027 (bokmål)

FO er fagforeningen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FOs medlemmer har et unikt sosialfaglig blikk på sosiale, økonomiske og helsemessige problemer i samfunnet. Det er den sosiale dimensjonen ved fagene som binder oss sammen. Det betyr at kompetansen til FOs medlemmer er helt uvurderlig i helse-, sosial- og velferdstjenestene.

FO har som hovedmål å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres profesjonsfaglige interesser. Forbundet skal synliggjøre og vise nødvendigheten av medlemmenes kompetanse, og profesjonenes rolle som viktige premissleverandører og bidragsytere i velferdsstaten. FO skal drive politisk påvirkningsarbeid på sentrale politikkområder. Forbundet har en tydelig verdiforankret politikk. FO er partipolitisk uavhengig og for en fri og uavhengig fagbevegelse. FO er tilsluttet LO og har organisasjonsretten for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Å være medlem i FO betyr å stå opp for seg selv og sine kollegaer, for de sosialfaglige profesjonene og for alle som har behov for helse-, sosial- og velferdstjenester.

FO skal være en åpen, synlig og profilert fagforening. FO skal være en fagforening med sterk faglighet og tydelig kampkraft. Politisk påvirkning, organisasjonsbygging, skolering av tillitsvalgte og rekruttering skal stå sentralt. FO skal være et naturlig valg og bidra til å styrke profesjonsidentiteten til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, samt studentene innen de respektive utdanninger. FO skal bidra til å styrke profesjonsidentitet og organisasjonsgrad blant barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO anerkjenner behovet for ulik kompetanse og tverrfaglighet i tjenestene.

FOs verdiforankring

FO er både fagforening og profesjonsforbund. FO har et humanistisk og demokratisk verdigrunnlag og dette preger vårt arbeid og vår politikk. Som fagforening arbeider vi daglig med utfordringer som angår medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og vilkår for profesjonsutøvelsen. FO er grunnlagt på erkjennelsen av at hver profesjon løfter seg ved å gå sammen i et større sosialfaglig fellesskap. Akkurat som hver profesjonsutøver står sterkere ved å fagorganisere seg.

En velferdsstat bygd på solidaritet, likeverd og rettigheter

FOs profesjoner har vokst fram parallelt med den norske velferdsstaten. Fagbevegelsen har vært og må være sentral i å bygge velferdsstaten med verdier som solidaritet og kollektive løsninger.

Velferdstjenestene skal finansieres av det offentlige. Det er et offentlig ansvar å sørge for at velferdstjenester er av høy kvalitet, universelle, skattefinansierte, differensierte og tilgjengelige for alle uavhengig av juridisk status. Styring og ledelse av velferdsstatens tjenester skal være basert på tillit til ansattes kompetanse og faglige skjønn. FO skal bekjempe fattigdom og ulikhet i levekår, og aktivt forsvare og videreutvikle velferdsstaten.

Klimaendringer og tap av naturmangfold truer velferden og naturen vi er avhengige av. FO skal være en aktiv pådriver i å bekjempe klima-, miljø- og naturødeleggelser.

Et demokratisk samfunn bygget på likhet og rettferdighet forutsetter inkludering. Hele befolkningen skal ha innflytelse og mulighet til å delta i samfunnsutviklingen. Flere ulike internasjonale konvensjoner inneholder verdier FO vil at skal gjelde alle. FO forsvarer individuelle friheter som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.

Full likestilling mellom kjønnene og likebehandling av mennesker uavhengig av sosial, økonomisk og juridisk status, kjønns- og seksualitetsmangfold, funksjonsevne, alder, livssyn, etnisk bakgrunn og kultur er viktige mål for forbundet. Alle mennesker har rett til å definere seg selv. FO støtter innføringen av et tredje juridisk kjønn.

FO anerkjenner den samiske befolkningens rettigheter som urbefolkning og deres kamp for å utvikle og bevare sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Respekt for enkeltmennesker og retten til et verdig liv

Når helse- og sosialarbeidere møter mennesker med et hjelpebehov aktualiseres temaer som hjelp og kontroll, frivillighet og tvang, individ og samfunn. FOs medlemmer skal jobbe i tråd med FOs yrkesetiske grunnlagsdokument. Det innebærer å håndtere etiske dilemmaer som en del av yrkesutøvelsen. Respekten for enkeltmennesket og retten til et verdig liv er grunnleggende i helse- og sosialfaglig arbeid. Likeverd og inkludering, selvbestemmelse og engasjement, trygghet, åpenhet og omsorg er sentrale verdier som må ligge til grunn for profesjonsutøvernes praksis. Det enkelte FO-medlem er ansvarlig for egne handlinger og for å utvikle seg som profesjonsutøver gjennom etisk, faglig og juridisk refleksjon over egen praksis.

FOs medlemmer har ansvar for å si ifra om og engasjere seg i forhold som skaper sosiale problemer og bidrar til sosialt utenforskap og uverdige livsvilkår.

Neste