Prinsipprogram 2023-2027 (bokmål)

I en tid med store klimaendringer, geopolitiske utfordringer, flere pågående samfunnskriser og konflikter, er internasjonalt samarbeid og solidaritet viktigere enn noen gang. Klima- og miljøproblemer påvirker livsgrunnlaget til alle mennesker og skaper helse og sosiale problemer. Utfordringene rammer i stor grad de som allerede har det vanskeligst. FOs forsvar av velferdsstat og kollektive løsninger står i opposisjon til markedsliberalistisk ideologi. Norge skal føre en human flyktning- og asylpolitikk i tråd med FNs anbefalinger og internasjonale konvensjoner.

Faglige og demokratiske rettigheter, mangfold og solidaritet må styrkes gjennom nordisk, europeisk og internasjonalt fagforeningssamarbeid. FO mener globaliseringen gjør det nødvendig med økt fagforenings- og profesjonsfaglig samarbeid og internasjonal fagutveksling blant helse- og sosialarbeidere.

6.1 Fagforeningssamarbeid på tvers av landegrenser løser internasjonale utfordringer

Verdenssamfunnet står fortsatt overfor sterkt press for å liberalisere handel med tjenester gjennom ulike handelsavtaler og EUs tjenestedirektiv. Press for å legge offentlige tjenester ut på anbud fortsetter i mange kommuner, og kan støtte seg på internasjonalt regelverk Norge har tilsluttet seg gjennom EØS-avtalen. FO mener Norge i større grad bør benytte handlingsrommet i EØS-avtalen til å sikre arbeidstakeres rettigheter og ivareta klima- miljø- og naturhensyn i arbeidslivet.

6.2 Profesjonsfaglig dialog bidrar til internasjonal fagutveksling

En globalisert verden fører med seg konsekvenser og byr på utfordringer for helse– og sosialfaglig arbeid. Migrasjon og innvandring skaper kulturelle møter som gir oss nye utfordringer. Felles arbeidsmarked i EU/EØS-området skaper utfordringer for faglige standarder, autorisasjonsordninger og utdanningskrav. Det er viktig å skape og delta på arenaer for profesjonsfaglig dialog på tvers av landegrensene.

6.3 Internasjonalt solidaritetsarbeid sikrer global forståelse og engasjement

Gjennom internasjonalt solidaritetsarbeid møter vi mennesker fra land hvor menneskerettigheter og faglige rettigheter brytes, og hvor krig, diktatur og undertrykking preger hverdagen.

FO støtter helse- og sosialarbeidere i disse landene for at de skal få mulighet til å organisere seg, drive faglig og politisk kamp, fagutvikling og fagutveksling. FO skal samarbeide med etablerte bistands- og hjelpeorganisasjoner, og legge til rette for lokal medvirkning og engasjement.

FO er bekymret over den økende trusselen om å bruke atomvåpen i pågående konflikter. FO appellerer til regjeringen om å signere FNs krav om atomvåpenforbud.