Prinsipprogram 2023-2027 (bokmål)

FOs medlemmer jobber i hele bredden av velferdsstatens tjenester og møter mennesker i alle livets faser. FO skal være en aktiv helse- og sosialpolitisk aktør. FNs bærekraftsmål som omhandler arbeid mot fattigdom, ulikhet og klimaendringer skal være sentrale for FOs helse- og sosialpolitiske arbeid. FO skal synliggjøre og motvirke samfunnsstrukturer som skaper økte forskjeller, fattigdom, sosial ulikhet, uverdige livsvilkår og sosial utstøting. De som oppholder seg i Norge uten identifikasjonspapirer eller gyldig oppholdstillatelse skal ha lik rett til helsehjelp som øvrig befolkning. Norge skal være et land uten fattigdom. Et inkluderende arbeidsliv er grunnleggende for sosial utjevning og forebygging av fattigdom. Personer som av ulike årsaker ikke kan delta i arbeidslivet, må sikres et forsvarlig nivå på trygder og stønader, samt meningsfulle aktiviteter.

Personer med særskilte behov skal sikres individuelt tilrettelagte tjenester fra yrkesutøvere med høy faglig kompetanse på fagområdet. Tjenestene må være basert på tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid. Brukere av velferdstjenester er viktige bidragsytere i å forbedre og utvikle tjenestene. Å være ressurs og aktør i eget liv, er forutsetning for utvikling og endring. Selvbestemmelse og brukermedvirkning skal sikres.

FO skal sørge for at alle får individuelt tilrettelagte tjenester i et livsløpsperspektiv. FO skal gjennom faglig og politisk påvirkning være en pådriver for at eldre mennesker får den hjelp og omsorg som de har behov for, når de trenger det. Vår profesjonsfaglige kompetanse skal bidra til å påvirke politikken og den politiske viljen til at eldre menneskers kulturelle bakgrunn, rettigheter og selvbestemmelse ivaretas.

3.1 God kvalitet og tilgjengelige velferdstjenester for alle.

En velferdsstat bygd på solidaritet og likeverd er en forutsetning for å oppnå og opprettholde et samfunn som er godt for alle. FO mener velferdsordningene i størst mulig grad skal være universelle og i offentlig regi. Det må sikres gode og målrettede ordninger for enkeltpersoner og grupper med særskilte behov. Velferdsstaten generelt, og trygdeordninger spesielt, er avgjørende for å oppnå målet om å delta i et samfunn der alle har samme rettigheter og muligheter.

Ideelle organisasjoner er et supplement til velferdstjenester i offentlig regi. Driftsoverskudd skal benyttes til å videreutvikle tjenesten. Ideelle og kommersielle tilbud skal reguleres av det offentlige. Ideelle organisasjoner skal ha stabile vilkår, og ikke underlegges markedsbaserte, kommersielle anbudsordninger. Drift av sykehus skal sikres bedre folkevalgt styring og kontroll med faglige og tjenstlige behov som styringsparametere fremfor markedsøkonomiske prinsipper. Offentlige tjenester må bygges slik at man ikke gjør seg avhengig av kommersielle aktører.

Alle i Norge skal bo trygt, ha en akseptabel bostandard og være i stand til å betale sine boutgifter. Det er viktig å forebygge og bekjempe bostedsløshet, og boligsosialt arbeid skal være et prioritert område. Det må finnes tilstrekkelig og varierte boligtilbud som ivaretar ulike behov.

3.2 Sterke lokalsamfunn

Kommunalt lokaldemokrati sikrer innbyggerne god velferd. Gode lokalsamfunn blir bygd ved å gi kommunene tydelig ansvar og nok ressurser til å gi gode tjenester, og gir grunnlag for deltagelse og demokrati. Et sterkt lokalstyre forutsetter åpenhet, innsyn og høy grad av deltagelse, også der tjenester ytes i samarbeid eller partnerskap med andre, for eksempel i form av interkommunalt samarbeid. Endringer i kommunestrukturen skal være basert på lokaldemokrati.

Politisk oppmerksomhet på kommunale velferdsoppgaver, med klare målsetninger og nødvendige økonomiske prioriteringer, gir gode velferdstjenester som resultat. Kommunenes evne til å løse velferdsoppgaver er avhengig av økonomiske rammer og rett kompetanse nær befolkningen. FO skal jobbe for å sikre nødvendige økonomiske rammevilkår.

3.3 God oppvekst for barn og unge

Alt arbeid med barn skal skje i tråd med FNs barnekonvensjon. Konvensjonen skal ligge til grunn for barnets stilling som eget rettssubjekt. Konvensjonen skal være kjent hos de som arbeider med barn, unge og deres familier, i tillegg til barn og unge selv. Barns rettigheter, innflytelse og medvirkning skal sikres på alle arenaer og samfunnsområder, samt i beslutninger som omhandler barn.

Barn har rett til forsvarlig omsorg og beskyttelse. Barn skal vokse opp i trygghet, kjærlighet og forståelse, og så langt som mulig i egen familie eller nettverk. Barnevernet er samfunnets sikkerhetsnett for barn og unges rett til en god oppvekst. Barnevernsloven skal gjelde for alle barn som oppholder seg i Norge.

Barn skal ha likeverdige tilbud samt gode og trygge oppvekstsvilkår.
Alle oppvekstarenaer skal være tilgjengelig for alle barn uavhengig av familiens økonomi og barnets funksjonsnivå. Samfunnet har et særlig ansvar for barn som lever i utsatte livssituasjoner. Familier til barn med omfattende bistandsbehov skal få avlasting og bli ivaretatt med gode rammebetingelser for familielivet. Tjenestetildelingen må skje helhetlig og samordnet.

Tidlig innsats bidrar til å forebygge psykiske og sosiale utfordringer senere i livet. Gode helsestasjoner, barnehager, skoler, skolehelsetjenester og skolefritidsordninger er sentralt for alle barn. Tverrfaglig kompetanse som omfatter sosialfaglig kompetanse på disse arenaene er et viktig virkemiddel for at alle barn skal føle trygghet og tilhørighet, ha god utvikling og bedre læringsbetingelser. Tjenestene skal ha forsvarlig kapasitet og kompetanse, og være koordinerte og tverrfaglige. Alle barn skal uavhengig av økonomi, kunne delta på fritidsaktiviteter.

FO krever nulltoleranse for mobbing og alle former for trakassering på arenaer der barn og ungdom ferdes.

Neste