Prinsipprogram 2023-2027 (bokmål)

2.1 Velferdsstatens oppgaver skal løses faglig forsvarlig og med god kvalitet.

FOs medlemmer skal gjennom sin profesjonskompetanse bidra til å kvalitetssikre og utvikle velferdstjenestene. Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere skal ha autorisasjon.

Kompetanse og bemanning er viktig for å sikre forsvarlige tjenester. FOs medlemmer må ha tillit og handlingsrom til å bruke sin faglige kompetanse i tjenestene.

Profesjonene har ulik kompetanse, utfyller hverandre og har som samfunnsmandat å sikre tjenester av høy kvalitet til mennesker i utsatte livssituasjoner. FO skal bevisstgjøre tjenesteapparatet på hvilken kompetanse som er nødvendig for å dekke aktuelle stillingers arbeidsområder.

Profesjonenes samfunnsmandat innebærer et kritisk blikk på de verdier og rammer som til enhver tid styrer samfunnet. FOs medlemmer er også politiske aktører og skal påvirke rammebetingelser for arbeidet, samt melde fra når tiltak og tjenester får uheldige konsekvenser for samfunn, grupper eller enkeltpersoner.

Det er viktig at den enkelte profesjons kompetanse, både gjennom profesjonsutdanningen og videre profesjonsutvikling, dekker kompetansebehovene i fagfeltene. FO skal jobbe for tilstrekkelig antall studieplasser. Ambisjonene for kvalitet i den profesjonelle kompetansen og profesjonsidentiteten må være høye. FO sine godkjenningsordninger bidrar til å sikre riktig kompetanse og god kvalitet i velferdstjenestene.

En tillitsreform i offentlig sektor må fremme ansattes mulighet til å anvende sitt faglige skjønn i profesjonsutøvelsen.

2.2 God kvalitet på utdanningene sikrer gode profesjonsutøvere

Utdanning og kompetanseutvikling skal sikre at studentenes og profesjonsutøvernes kompetanse fyller profesjonenes samfunnsmandat og gir faglig trygghet. Profesjonsutdanningene må være tilgjengelig i hele landet og ha tilstrekkelig finansiering. Flertallet av tilsatte i profesjonsutdanningene skal ha utdanning tilsvarende profesjonen den utdanner studenter til. Det skal være forsvarlig skikkethetsvurdering i utdanningene.

Utdanningenes faglige innhold, kvalitetsnivå, omfang og lengde skal ivareta tjenestene og brukernes behov samt utvikle ny kunnskap. Det innebærer at de må være tett på praksisfeltet. Det må være rom for å utvikle et eget særpreg og drive med uavhengig forskning. Profesjonsutdanningens spesifikke kompetanse skal tydeliggjøres og tverrfaglig samarbeid styrkes, slik at de utfyller hverandre i sosial-, helse- og velferdstjenestene.

Nasjonale utdanningsstrukturer skal sikre medlemmene muligheter til kompetanseheving på ulikt nivå; etter- og videreutdanning, klinisk kompetanse, mastergrad, doktorgrad med flere.

2.3 Utdanningene må være praksisnære og forskningsbaserte

Utdanning og praksisperiodene skal gi studentene innblikk i praksisfeltet og følges opp av kvalifisert veileder, fortrinnsvis fra egen profesjon. Tjenestestedene skal forpliktes til å motta studenter i praksisstudier og legge til rette for veiledning og et godt læringsmiljø.

FO vil ha en helhetlig gradsstruktur med bachelor, master og doktorgrad. Både tverrfaglige mastere og profesjonsmastere skal kunne lede fram til doktorgrad. Det skal systematisk bygges opp sterke kompetanse- og forskningsmiljøer ved utdanningsinstitusjonene. En forutsetning er at det etableres stipendiat- og doktorgradsstillinger som blir prioritert til profesjonene FO organiserer.

Forskning og utviklingsarbeid innenfor sosial-, helse- og velferdstjenestene skal styrkes og utføres i samarbeid med tjenestene. FO skal kontinuerlig jobbe med godkjenningsordninger og autorisasjonskrav i tråd med profesjonsutviklingen. Vi må sikre god og tilgjengelig utdanning i hele landet. Det innbefatter både desentraliserte studier og deltidsutdanninger. Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å etablere karriereveier for tilsatte med profesjonsbakgrunn ansatt i sektoren.

FO skal være en aktiv og sentral utdanningspolitisk aktør. FO må bidra i utvikling av og forsvarlig bruk av velferdsteknologi og kunstig intelligens.

Neste