Prinsipprogram 2023-2027 (bokmål)

Ifølge FNs klimapanel haster det å legge om til en utvikling der vi begrenser klimautslippene, tilpasser oss klimaendringene og oppnår en bærekraftig utvikling. FO slutter seg til at vi må øke investeringene i klimatiltak, kutte overforbruket og sikre naturmangfoldet og økosystemene. Vi må stoppe den gradvise nedbyggingen av naturen. Oljeleting på norsk sokkel må umiddelbart opphøre i tråd med anbefalinger fra FNs klimapanel, og eksisterende produksjon må reduseres i tråd med Parisavtalens målsetninger.

Klima- og miljøendringene skaper nye utfordringer for helse- og sosialarbeidere og vi må i større grad inkludere klima- og miljøperspektiver i arbeidet vårt. Klimaendringene fører til negative konsekvenser for mennesker sitt livsgrunnlag, fysiske og psykisk helse og sosiale forhold. Overforbruk er et problem i Norge og de fleste land i verden. FO skal være en pådriver for at myndighetene får på plass tiltak for et redusert og mer bærekraftig forbruk. FO skal arbeide for å redusere eget klimaavtrykk og gjøre miljøbevisste valg ved innkjøp av varer og tjenester.

Innføring av klimatiltak må gjøres på en sosial bærekraftig måte. FO skal jobbe for å inkludere de mest sårbare i samfunnet i omstillingen. Et samfunn med små lønnsforskjeller og gode velferdsordninger er essensielt for å få dette til. Dialog og trepartssamarbeidet er viktig, og tillitsvalgte må involveres når arbeidsplasser skal planlegge og iverksette tiltak for å ivareta klima og natur. FO skal jobbe for å inkludere mennesker med begrensede økonomiske ressurser på en sosialt bærekraftig måte.

Neste