Prinsipprogram 2023-2027 (bokmål)

En solidarisk og rettferdig lønnspolitikk skal ligge til grunn for FOs tariffpolitikk.
Trepartssamarbeidet forutsetter høy grad av organisering i arbeidslivet. Samarbeid er bærende i den norske modellen og sikrer god involvering og gjensidig forpliktelse til å skape kvalitet i tjenestene. Fagorganisering og faglige rettigheter er grunnpilaren for et velfungerende og godt arbeidsliv. Lov og avtaleverk skal sikre dette.

FO skal forsvare en sterk arbeidsmiljølov og gode kollektive avtaler. FO skal ivareta tariffavtalens betydning og sikre streikeretten.

En god arbeidslivspolitikk skal ivareta alle arbeidstakere i et livsløpsperspektiv.

1.1 Solidarisk og rettferdig lønnspolitikk

Lønnsfastsettelsen skal i hovedsak gjøres sentralt. Ved lokal lønnsdannelse skal det legges sterke føringer i tråd med FOs lønnspolitikk.

Hensynet til likelønn skal være sentralt i alle deler av lønnsdannelsen, også lokalt. Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) må brukes aktivt for å avdekke og utjevne ulikelønn. Frontfagsmodellen er ikke til hinder for å gi kvinnerike grupper i offentlig sektor et likelønnsløft.

Lik lønn for arbeid av lik verdi uavhengig av kjønn.

En lønn å leve av er viktig i et likestillingsperspektiv, og likelønn er en forutsetning for dette. Kvinnerike yrker og tjenesteområder verdsettes lavere til tross for samme krav til kompetanse og utdanningslengde. Dette er verdsettingsdiskriminering som innebærer at lønnsforskjeller i stor grad følger et kjønnsdelt arbeidsmarked.

Ulik lønn mellom langtidsutdannede i privat og offentlig sektor og mellom kvinnerike og mannsdominerte områder, skal bekjempes. Lønn innen ett og samme forhandlingsområde, skal være lik for likeverdige grupper.

Utdanning og kompetanse skal lønne seg

Det skal gis lønnsmessig uttelling for utdanning på alle nivåer, relevant yrkeserfaring, ansiennitet, ansvar og lederskap.

Grønne tariffkrav

FO skal fremme grønne tariffkrav i form av bestemmelser som kan forbedre og ivareta hensynet til natur, klima og miljø.

Velferdstjenester skal ikke drives av profitthensyn
Velferdstjenestene skal i hovedsak drives av det offentlige i samarbeid med ideelle virksomheter som et supplement. Virksomheter skal ikke «tariffhoppe» for å unngå gode tariffavtaler; det svekker arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Det skal være bransjevis harmonisering av tariffavtaler.

Tillitsvalgte skal ha lovfestet rett til innsyn i arbeidsavtaler, samt lønns- og arbeidsforhold. Dette gjelder også ved konkurranseutsetting og privatisering av tjenester. Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle som arbeider i Norge, og FO skal arbeide mot sosial dumping.

1.2 Gode arbeidsforhold

Alle arbeidsforhold skal være regulert gjennom et sterkt lov- og avtaleverk som sikrer god medbestemmelse.

Faste ansettelser, hele stillinger og normalarbeidsdag er normen

Faste ansettelser og hele stillinger skal være en lovfestet rett. Normalarbeidsdagen er et viktig prinsipp for arbeidstidsregulering. En regulert normalarbeidsdag skal sikre lønnsmessig kompensasjon for ubekvem arbeidstid. FO ønsker en arbeidstidsreduksjon hvor målet er 6 timers normalarbeidsdag / 30 timers uke, med mål om full lønnskompensasjon.

Alternative arbeidstidsordninger skal ha minst like gode vilkår som ordinære arbeidstidsordninger. Fagforeningene skal forvalte innstillingsretten sentralt. Det stilles krav om strenge faglige begrunnelser og at hensynet til helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt ved innføring av alternative arbeidstidsordninger. All arbeidstid der arbeidstaker står til disposisjon skal telle som arbeidstid fullt ut og lønnes deretter.

Gode permisjonsrettigheter

En solid og likestilt foreldrepermisjon, delt mellom foreldrene, er sentral for å oppnå et mer likestilt arbeids- og familieliv. En omfattende foreldrepermisjonskvote til far eller medforelder er fortsatt nødvendig. Alle skal ha selvstendig rett til opptjening av foreldrepenger. Det må gis gode permisjonsrettigheter med lønn ved tyngende omsorgsoppgaver.

Gode pensjonsordninger

Folketrygden, AFP og tjenestepensjonsordningene må sikre en trygg og verdig alderdom for alle. Uføres alderspensjon må stå i et rimelig forhold til arbeidsføres alderspensjon. Studier skal gi pensjonspoeng.

Påslagsordningene i offentlig og privat sektor må ivareta behovene til de ulike arbeidstakergruppene. FO skal arbeide for at samlet pensjon ved 67 års alder skal gi en inntektsdekning på minst to tredjedeler av lønn. Pensjonsreformen må evalueres.

Pensjonssystemet må virke omfordelende. Samspillet mellom alderspensjonen i folketrygden og tjenestepensjonsordningene må utredes. Det må innføres en reell tidligpensjonsordning i folketrygden, slik at de som har behov for det kan gå av tidlig med et godt pensjonsnivå. Yrkesgrupper i det offentlige som har behov for særaldersgrenser må få dette.

Et inkluderende arbeidsliv innebærer tilrettelegging i alle livsfaser. En god personalpolitikk handler om en god arbeidslivspolitikk der arbeidsmiljø, arbeidsbetingelser, verdsetting og utviklingsmuligheter medvirker til at arbeidstakere trives og har mulighet til å stå i arbeid fram til pensjonsalder.

Arbeidsgiver skal legge til rette for faglig utvikling

Faglige karriereveier i arbeidsforholdet bidrar til at erfaring og høy kompetanse beholdes nær brukerne. Systemer som legger til rette for faglig oppdatering gjennom videreutdanning og kompetanseutvikling for alle ansatte skal etableres. Alle ansatte skal sikres god oppfølging. Ansatte må få tid og mulighet for veiledning, samt anledning til etisk og kritisk refleksjon i profesjonsutøvelsen.

1.3 Trygt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet skal være tilrettelagt slik at det forebygger stress, tidspress, mobbing, konflikter og fysiske- og emosjonelle belastningsskader. Arbeidstakere skal ha et sterkt vern mot arbeidsmiljøbelastninger som vold, trusler, trakassering og netthets.

Arbeidsgiver har et særlig ansvar for oppfølging av et godt og trygt arbeidsmiljø i samarbeid med tillitsvalgte.

FO skal jobbe for gode juridiske rammevilkår som sikrer et godt og trygt arbeidsmiljø på arbeidsplassen, hjemmekontor og hybride tilrettelagte arbeidsplasser. Helse- miljø og sikkerhetsarbeid må tilpasses arbeid i velferdstjenestene. Yrkesskadeerstatning må også gjelde for skader som oppstår under øvelser og trening i regi av arbeidsgiver.

FO skal løfte fram arbeidstakernes stemme i den offentlige debatten. Arbeidstakere har viktig kompetanse og perspektiver som de i større grad bør bidra med i den offentlige samtalen. Det er viktig at arbeidstakeres ytringsrom ivaretas, både internt og eksternt. Arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold, skal vernes mot sanksjoner.

Neste