Om vernepleieryrket

Begrepet politikk kan defineres både vidt og snevert. En vid definisjon innebærer at politikk er alle sosiale
forhold som innebærer makt, styre og autoritet.

En snever definisjon sier at politikk er offentlig beslutningsaktivitet og de rammene som leder individers
og gruppers handlinger fram til offentlige vedtak (www.ub.uio.no).

I følge den vide definisjonen er politikk det som foregår i private organisasjoner, nabolag, smågrupper, familier og parforhold, i den grad det har med makt, styre og autoritet å gjøre. Den vide definisjonen er viktig for vernepleieren nettopp fordi dette er «vår» arena. Å velge vernepleieryrket er å ta et valg. FO sitt yrkesetiske grunnlagsdokument sammen med lovverket gir fundamentet for yrkesetikken vår. Den gir oss
en tydelig verdiforankring og argumenter for å påvirke verden rundt oss. Utgangspunktet for etableringen av felles etiske verdier på tvers av nasjoner og kulturer er FNs menneskerettighetserklæring. I tillegg er vi forpliktet av en rekke andre dokumenter og konvensjoner som barnekonvensjonen, FNs erklæring om funksjonshemmedes rettigheter m.fl.

Vernepleieren er forpliktet til å sørge for best mulig livskvalitet for de vi skal hjelpe og at alle mennesker skal få sine menneskerettigheter oppfylt. Det krever at vi jobber både på individ- og samfunnsnivå, det krever politisk engasjement og en klar verdiforankring.

Neste