Om vernepleieryrket

Vernepleie er den eneste profesjonen der helse- og sosialfaglig kompetanse er kombinert. Det gjør denne
bachelorutdanning unik. Vernepleierutdanningen har sin forankring i en helhetlig integrert kompetanse basert på helsefag, sosialfag, juss, pedagogikk og psykologi.

Vernepleiere er autorisert helsepersonell og kan på lik linje med sykepleiere inneha ansvarsvakt, ansvar for legemiddelhåndtering og øvrig fagansvar. Lovverket knyttet til legemiddelhåndtering er profesjonsnøytralt. Det er viktig å styrke vernepleierens bevissthet om egen kunnskap og lovverket knyttet til dette.

Helsepersonelloven knytter forsvarlighet til realkompetanse, praktisk kompetanse og opplæring. I dette ligger et ansvar både hos den ansatte og arbeidsgiver til å henholdsvis holde seg orientert og oppdatert på ny kunnskap og å sørge for å tilby og legge tilrette for muligheten. Det er samspillet mellom de ulike fagdisiplinene og tilnærmingene som utgjør den samlede vernepleiefaglig kompetanse.

Neste