Om vernepleieryrket

Vernepleie er den eneste profesjonsutdanning som retter seg spesifikt mot personer med utviklingshemning og andre med kognitive funksjonsnedsettelser. Vernepleie er kunnskap om hvordan legge til rette for å bistå personer med ulike fysiske-, sosiale- og kognitive utfordringer.

Vernepleiere arbeider i dag på mange felt. Kunnskapsgrunnlaget er utviklet gjennom arbeid med personer med utviklingshemning og er i stor grad knyttet til dagliglivets gjøremål. Vernepleierkompetansen kan overføres til arbeidet med andre målgrupper.

Vernepleiefaglig kompetanse er viktig i hjemmebaserte tjenester, innenfor spesialisthelsetjenester, i skole, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, rusomsorg, barnevernstjenester og flyktningetjenester for å nevne noen.

Neste