Kliniske barnevernspedagoger er viktig i arbeidet med barn og ungs psykiske helse

En klinisk barnevernspedagog kan bidra med utredning gjennom testing, systematisk kartlegging og observasjoner av både barn og familier. De har samhandlings- og samarbeidskompetanse og kan koordinere tverrprofesjonelt samarbeid. En klinisk barnevernspedagog kan også veilede foreldrene i foreldrerollen. En klinisk barnevernspedagog kan gjennom sin barnevernfaglige grunnutdanning utrede barn og familiers behov, kartlegge barnets omsorgssituasjon og vurdere hvorvidt det bør sendes bekymringsmelding til barnevernstjenesten.