Sosionomen i skolen

  • Bidra til et godt læringsmiljø i skolen
  • Bidra til et nært samarbeid mellom skole og hjem
  • Tilby rom for etisk refleksjon og drøftinger knyttet til skolenes dagligliv
  • Bidra til elevenes trivsel og læring
  • Bidra til at utsatte barn får tilstrekkelig støtte og hjelp i skolen
  • Tilby avklarende samtaler med elever som har bekymringer som bidrar til mangelfullkonsentrasjon og/eller læring
  • Tilby utviklingsstøttende samtaler med elever som sliter med sin psykiske helse
  • Bidra til at barn og unge henvises til spesialisthelsetjenesten eller andre hjelpetjenestersom ikke selv oppsøker helsetjenesten
Neste