Sosionomen i skolen

  • Bidra til et godt læringsmiljø i skolen.
  • Bidra til et nært samarbeid mellom skole og hjem.
  • Tilby rom for etisk refleksjon og drøftinger knyttet til skolenes dagligliv.
  • Bidra til elevenes trivsel og læring.
  • Bidra til at utsatte barn får tilstrekkelig støtte og hjelp i skolen.
  • Tilby avklarende samtaler med elever som har bekymringer som bidrar til mangelfull konsentrasjon og/eller læring.
  • Tilby utviklingsstøttende samtaler med elever som sliter med sin psykiske helse.
  • Bidra til at barn og unge henvises til spesialisthelsetjenesten eller andre hjelpetjenester som ikke selv oppsøker helsetjenesten.
Neste