Vernepleier i rusomsorgen

 • Er autorisert helsepersonell og har legemiddelkompetanse
 • Har kunnskap om juridiske og etiske rammer for velferdstjenester og er viktige bidragsytere i det tverrprofesjonelle samarbeidet
 • Kan miljøterapeutisk arbeid
 • Har kunnskap om inkludering, deltakelse, likestilling og utenforskap
 • Kan planlegge, gjennomføre og følge opp et behandlingsløp
 • Kan tilrettelegging av miljø- og relasjonsbetingelser
 • Har et sterkt brukerfokus og kunnskap om individuell tilrettelegging for å styrke den enkeltes muligheter for selvbestemmelse og økt livskvalitet
 • Vernepleier i rusomsorgen Over 9.000 av FOs medlemmer er vernepleiere. FOs medlemsundersøkelsen viser at 17 % av vernepleierne jobber i tjenester til personer med rusmiddelavhengighet.
 • Har kunnskap om lovverk som styrer tjenesten og ferdigheter til å ivareta individets rettssikkert
 • Har ferdigheter i å se sammenheng mellom fysiske rammer, helse, funksjonsnedsettelse og somatisk- og psykisk sykdom
 • Kan ha ansvar for å koordinere overgangen mellom behandlingssted og kommunalt ettervern
Neste