Sosionomen i NAV

Sosionomer jobber i samarbeid med den enkelte som trenger tjenester fra NAV. Noen ganger vil det innebære at sosionomer også jobber med de relasjoner den enkelte tjenestemottaker inngår i, for eksempel familie og nettverk. Samarbeid er viktig for gode og helhetlige tjenester for den enkelte, og sosionomer har særskilt kompetanse i å koordinere tverrprofesjonelt samarbeid. Sosionomer har også kunnskap om politisk påvirkningsarbeid, og kan samarbeide med politiskere, bruker- og interesseorganisasjoner for å få til endring på et overordnet nivå.

Neste