Sosionomen i NAV

Sosionomen i NAV Sosionomen har kunnskap om motivasjon, veiledning, arbeidsinkludering og tverrprofesjonelt samarbeid og kan gi mennesker arbeidsrettet oppfølging i samarbeid med den enkelte, arbeidsgivere og andre aktører.

Formålet med NAV er flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad, rett hjelp til rett tid, samt et helhetlig og koordinert tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov. Skal intensjonene med NAV lykkes, er det nødvendig å tenke både arbeid og rehabilitering i et helhetlig perspektiv.

Sosionomer i NAV arbeider både innenfor statlige og kommunale tjenesteområder. Sosionomer har kunnskap om forholdet mellom mennesker og samfunn og hva som bidrar til utenforskap. De har kompetanse i å arbeide med sammensatte livsutfordringer, koordinering og tverrfaglig samarbeid, og bidrar til et helhetlig og godt tjenestetilbud i NAV.

Neste