Sosionomen i NAV

  • Råd og veiledning på ulike livsområder, for eksempel økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
  • Saksbehandling og arbeidsrettet oppfølging.
  • Kartlegging og motiveringsarbeid med mål om endring av livssituasjon.
  • Individuelle samtaler, praktisk bistand og oppfølging.
  • Introduksjonsprogram og bosetting av flyktninger.
  • Ledelse og koordinering av tjenestetilbud, både på individ og organisasjonsnivå.
  • Tverrprofesjonelt samarbeid med ulike aktører for å bidra til et helhetlig tjenestetilbud, hvor sosionomen ofte har en koordinerende rolle, for eksempel ansvarsgrupper.
Neste