Sosionomen i kommunens helse- og omsorgstjenester

  • Individuelle samtaler og gruppesamtaler.
  • Praktisk bistand og tett oppfølging i samarbeid med brukeren og dens pårørende.
  • Oversikt over aktuelle tjenester og koordinering av det samlende hjelpetilbudet.
  • Oppsøkende arbeid og hjemmebesøk.
  • Gruppevirksomhet, for eksempel ved kultur- og aktivitetssenter, eldresenter, frivillighetssentral, andre lavterskeltilbud.
  • Samarbeid med bruker- og interesseorganisasjoner, pårørende, andre yrkesgrupper og profesjoner.
  • Sysselsetting.
  • Initiere og delta i faglig utviklingsarbeid, herunder initiativ til å etablere nye tiltak.
  • Dokumentasjon, kvalitetsutvikle og evaluere betydningen av det sosialfaglige arbeidet.
Neste