Godkjenningsordninger for sosionomer

En klinisk sosionom jobber direkte og i samarbeid med pasienter, klienter og brukere. En klinisk sosionom har arbeidserfaring, videreutdanning og har mottatt veiledning ut fra gitte kriterier. Godkjenning som klinisk sosionom kvalifiserer til å arbeide terapeutisk, i samtaleprosesser og utredninger.


Noen av de vanligste spesialiseringene er familieterapi, psykisk helsearbeid, psykisk helse hos barn og unge, rus og miljøterapi.


For å bli godkjent kliniker gjennom FO, må man fullføre et kompetanseløp på minst 5 år. En slik godkjenning kan gi et fortrinn i jobbsammenheng. Enkelte stillinger er forbeholdt søkere med klinisk godkjenning. Det er to ulike løp mot godkjenning:

1: Klinisk sosionom – alle fordypninger

  • Bachelor i sosialt arbeid
  • 5 års relevant arbeid etter bachelor, 2 år før påbegynt videreutdanning/master
  • 60 studiepoeng videreutdanning på deltid over 2 år samtidig som man er i arbeid og mottar 80 timer veiledning i videreutdanningen
  • Motta totalt 200 timer veiledning over minst 3 år. 120 av timene skal være fra klinisk sosionom. Resterende 80 timer kan være fra egen eller annen profesjon med veiledergodkjenning eller klinisk godkjenning
  • Være godkjent faglig veileder gjennom FO

2: Klinisk sosionom i barn og unges psykiske helse

Sosionomer som ønsker å bli godkjent klinisk sosionom gjennom RBUPs spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse, har et annet krav til mottatt veiledning. Her er kravet totalt 240 timer veiledning, hvorav 180 timer skal være parallelt med utdanningen. Minst 80 timer skal være individuell veiledning. Dette skal fordeles på følgende måte:

  • 120 timer veiledning skal være fra klinisk sosionom med fordypning i barn og unges psykiske helse
  • 60 timer veiledning i metodefordypningen
  • 60 timer veiledning kan mottas før, under eller etter studiet, og veileder skal være godkjent veileder eller kliniker

Godkjenningen krever en egen fordypningsoppgave til FO.

Neste