Barnevernspedagogen i skolen

En barnevernspedagog er en sosialarbeider som er utdannet til å jobbe med barn og unge på ulike oppvekstarenaer og som kan bidra til at skolen blir en god læringsarena for alle barn. Barnevernspedagogen er utdannet til å forstå barn, unge og deres familiers livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og til å handle på basis av denne forståelsen. Barneverns-pedagoger har særskilt kompetanse på å identifisere og gi hjelp til barn og unge i risikosituasjoner og jobbe med grupper. De er derfor godt kvalifisert for å jobbe med det psykososiale miljøet i skolen. Gjennom å jobbe med barns psykososiale miljø, forebygges krenkelser, mobbing, trakassering, vold og diskriminering og bidrar til bedre læring.

Barnevernspedagoger kan også bidra til å identifisere elever med særskilte behov, hjelpe foreldrene i foreldrerollen og drive forebyggende arbeid slik at nødvendige endringsskapende tiltak blir satt inn tidlig.

Neste