Barnevernspedagogen i skolen

  • Bidrar til å lage et godt klasse- og skolemiljø gjennom målrettede tiltak på individ- og gruppenivå
  • Identifiserer elever med særskilte behov
  • Driver forebyggende arbeid slik at nødvendige tiltak blir satt inn tidlig
  • Samtaler med elever som har spesielle problemer
  • Er støttespiller til læreren i å hjelpe enkeltelever
  • Veileder foreldre i foreldrerollen og er et bindeledd mellom foreldre og hjelpeapparatet