Barnevernspedagogen i barnehagen

  • Sikre barnevernfaglig kompetanse
  • Genkjenne og identifisere tegn på omsorgssvikt gjennom observasjon i miljøet og i samtaler med foreldre og foresatte.
  • Bidra til at familien får de rette hjelpetiltak
  • Bistå foreldre i kontakt med ulike deler av hjelpeapparatet, informere om mulige hjelpetiltak fra barnevernstjenesten,
  • NAV, avlastning, støttekontakt og liknende
  • Veilede foreldrene i foreldrerollen
  • Være bindeledd mellom foreldre og hjelpeapparatet
  • Gjøre terskelen lavere for å ta de anonyme drøftingene eller for å sende inn en bekymringsmelding
  • Bidra til å «ufarliggjøre» barnevernet, informere om mulige hjelpetiltak, anonym telefondrøfting, svare på spørsmål og liknende

Barnevernspedagogen kan ved å ta 30 studiepoeng i småbarnspedagogikk og 30 studiepoeng i barnehagepedagogikk, jobbe som pedagogisk leder i barnehage.