Vernepleier i skolen

Vernepleiere kan bidra til at skolen blir en læringsarena for alle barn. Vernepleiere har kunnskaper om helse og diagnoser, og om hvordan legge til rette for best mulig læring, utfra individuelle forutsetninger. Dette gjør vernepleiere til en viktig samarbeidspartner i et tverrfaglig tilbud rundt eleven.

Vernepleiere har kunnskap om selvbestemmelse og inkluderingspedagogikk og har ferdigheter til å identifisere læringsmottakelighet (når læring er mulig). Deres kunnskap om å finne frem til relevante og spesifikke målvalg sammen med den enkelte elev er viktig og danner grunnlaget for tverrfaglig samarbeid med andre instanser; hjem, avlastning, SFO m.fl.

Neste