Sosionomer i somatiske sykehus

Sosionomen kan kartlegge, gi informasjon og veiledning om

  • ytelser og tjenester gjennom NAV og kommunens helse- og omsorgstjeneste
  • forsikringsmessige forhold tiltak og tilrettelegginger som kan være aktuelle hjemme, på arbeids- eller utdanningssted og i fritiden

Sosionomen kan gi praktisk hjelp

  • med søknader
  • ved å formidle kontakt med aktuelle instanser

Sosionomen kan gi psykososial støtte gjennom

  • samtaler om endret livssituasjon
  • å arbeide med hele familien når én rammes av sykdom eller skade
  • å synliggjøre muligheter til å mobilisere ressurser i nettverket