Sosionomen i barnevernet

  • Saksbehandling etter lov om barneverntjenester: 
  • Undersøkelser av bekymringsmeldinger, og iverksetting og oppfølging av tiltak som skal bidra til en bedre 
  • omsorgssituasjon for barn og unge. 
  • Individuelle samtaler med barn, unge, foreldre og andre omsorgspersoner, praktisk bistand og oppfølging. 
  • Nettverkskartlegging og nettverksarbeid med fokus på ressurser som kan bidra til å styrke barnets omsorgs-og oppvekstsituasjon. 
  • Ledelse og koordinering av tjenestetilbud både på individ og organisasjonsnivå, og sikre at barnets beste og barnets medvirkning blir ivaretatt. 
  • Tverrprofesjonelt samarbeid med ulike aktører for å bidra til gode og helhetlige tjenester. Sosionomen har ofte en koordinerende rolle i det tverrprofesjonelle samarbeidet. 

Sosionomer jobber både i kommunale-, statlige- og private barnevernsfelt.

Neste