Sosionomen i barnevernet

Sosionomen i barnevernet Barnevernet er en kjernearena for sosialt arbeid. Målet er å sikre barn og unge trygge oppvekstsvilkår, og hovedvekten av arbeidet retter seg mot hjelpetiltak som skal bidra til at barn og unge får bedre omsorgsbetingelser mens de bor hjemme.

Barnevernsarbeid krever solid sosialfaglig kompetanse og bred kunnskap om hvordan sosiale problemer utvikles og opprettholdes, og om barns utvikling og hva som kan utgjøre en risiko for barn og unge. Det er flere grunner til at familier er i kontakt med barnevernet. Det kan dreie seg om manglende foreldreferdigheter, rus og psykiske helseplager, foreldrekonflikter, fattigdom og dårlige boforhold. Dette er komplekse sosiale problemer som utgjør en risiko for mange barn og unge. Kunnskap om rus, psykisk helse, foreldrekompetanse og hvordan sosioøkonomiske forhold virker inn på barns omsorgssituasjon, sammen med kunnskap om barn og unges utvikling og mestring er nødvendig for å forstå kompleksiteten i barnevernsarbeid. 

Sosionomen har samhandlings- og samarbeidskompetanse og kan koordinere tverrprofesjonelt samarbeid. Samarbeid med barn, foreldre og andre tjenesteområder er avgjørende for gode tjenester som både barn og foreldre opplever som virksomme.

Neste