Yrkesetisk grunnlagsdokument (bokmål)

FOs yrkesetiske råd skal bidra til etisk refleksjon og bevissthet blant barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 

Sammensetning 

Yrkesetisk råd velges av landsmøtet, og sammensettes av tre medlemmer fra hver valgseksjon og en fra velferdsviterne. Kun ett av disse medlemmene kan ha en annen utdanning enn bachelor som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter. I tillegg oppnevnes to eksterne medlemmer.  

Mandat 

Rådets mandat er å bidra til etisk refleksjon og bevissthet blant profesjonsutøverne og holde etisk diskusjon høyt på organisasjonens dagsorden. Rådet tar imot henvendelser for råd og drøfting av etiske spørsmål.