Yrkesetisk grunnlagsdokument (bokmål)

Internasjonale grunnlagsdokumenter

Respekten for menneskets verd og rettigheter slik det framgår av FNs menneskerettighetserklæring, barnekonvensjon, konvensjon om rettigheter for funksjonshemmede (CRPD), FNs bærekraftsmål og andre relevante internasjonale konvensjoner er utgangspunktet for etableringen av felles etiske verdier på tvers av nasjoner og kulturer. FN og andre internasjonale organisasjoner har vedtatt en rekke forpliktende dokumenter som er av betydning for utformingen av profesjonsetikk.

International Federation of Social Workers (IFSW), der FO er medlem, og International Association of Schools of Social Work (IASSW) vedtok i 2004 dokumentet «Statement of Ethical Principles» – en erklæring om etiske prinsipper i sosialt arbeid og yrkesetiske retningslinjer. Som medlemmer av IFSW er profesjonene forpliktet av dette internasjonale dokumentet. FO er også medlem av International association of social educators (AIEJI), og er derfor også forpliktet av deres etiske dokumenter.

Felles verdier i yrkesetisk grunnlagsdokument

Menneskeverd

Alle mennesker har samme grunnleggende verdi og rett til gode levekår og livskvalitet. Profesjonsutøveren skal forsvare den enkeltes rett til liv og helse, bekjempe bruk av vold og tvang og arbeide for at alle skal få så gode levekår og så god livskvalitet som mulig.

Vi anerkjenner mangfoldet av samisk kultur og erfaringer, og verdsetter kunnskapen urfolk har. Vi forplikter oss til å jobbe sammen med samer og nasjonale minoriteter, støtte deres rettigheter og mål om selvbestemmelse, og jobbe for å avskaffe diskriminering og fremme likestilling.

Respekt for den enkeltes integritet

Respekten for enkeltindividets verdier og ønske om kontroll over eget liv er grunnleggende i helse- og sosialfaglig arbeid. Gjennom dialog og tilrettelegging for medvirkning skal profesjonsutøveren bidra til å styrke den enkeltes forutsetninger til å leve gode liv i samsvar med egne verdier og muligheter. Profesjonsutøverne har særlig ansvar for å skille mellom ulike preferanser og levemåter som må anerkjennes, og atferd og handlinger som bryter med fundamentale menneskerettigheter og lovreguleringer.

Profesjonsutøvere har ansvar for å ivareta den enkeltes mulighet for aktiv deltagelse i møte med tjenesten. Dette gjelder også på den digitale arenaen som tjenesten befinner seg på. Ved å identifisere den enkeltes behov, digitale kompetanse og muligheter skal profesjonsutøveren tilrettelegge for å møte den enkelte der hen er.

Anerkjennelse av ulikhet og ikke-diskriminering

Helse– og sosialfaglig arbeid skal ta hensyn til den enkeltes behov og individuelle preferanser. Profesjonsutøverne skal bekjempe forskjellsbehandling og diskriminering av mennesker på grunnlag av etnisitet, kultur, språk, kjønn, kjønns- og seksualitetsmangfold, sosial og økonomisk status, funksjonsnedsettelse, religion, livssyn, politisk syn, alder og andre vesentlige personforhold.

Helhetssyn på mennesker

Helse- og sosialfaglig arbeid legger til grunn at det er mange sider ved menneskers liv som har betydning for velferden deres, og at individ og samfunn påvirker hverandre. Profesjonsutøveren skal legge vekt på en helhetlig tilnærming til mennesker som har behov for sammensatte og tverrfaglige tjenester. Hen skal bidra til at ulike tjenester samarbeider om helhetlige tilbud.

Tillit, åpenhet, redelighet

Helse- og sosialfaglig arbeid må baseres på tillit mellom profesjonsutøver og den som trenger bistand. Tillit er essensielt for en god relasjon samtidig som det er skjørt. Som profesjonsutøvere må man være bevisst makten som ligger i rollen som hjelper. Det er viktig å jobbe for åpen kommunikasjon, forståelig informasjon, tydelige begrunnelser og ivaretakelse av konfidensialitet.

Omsorg og nestekjærlighet

Profesjonsutøverne skal vise omsorg og respekt ved å identifisere og møte udekkede behov på en måte som tar hensyn til den andres ressurser og verdier. Profesjonsutøveren har et særskilt ansvar for å bistå de som ikke selv kan ivareta egne behov og interesser.

Solidaritet og rettferdighet

Ut fra erkjennelsen av at mennesker er gjensidig avhengig av hverandre skal profesjonsutøveren fremme solidaritet mellom individer og grupper. En rettferdig fordeling av samfunnets ressurser er et viktig mål i helse- og sosialfaglig arbeid. Rettigheter skal alltid ivaretas, og profesjonsutøverne har et særskilt ansvar for å arbeide for økt rettssikkerhet og bedre levekår for utsatte grupper i samfunnet. For å ivareta dette må en bruke et språk og kommunisere på en måte den enkelte forstår og mestrer.

Rettferdig grønn omstilling

Som profesjonsutøvere må vi engasjere oss i klimapolitiske spørsmål for å sikre bærekraftige løsninger for alle. Grønn omstilling må være rettferdig, og ikke utilsiktet ramme mennesker som allerede opplever ufrihet og knapphet på økonomiske og materielle ressurser. Den må ta hensyn til natur, dyr og faunaen rundt oss.

Ansvar

Alle har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i samsvar med faglig kunnskap, juridiske rammer og yrkesetiske forpliktelser.

Ledere har et særskilt ansvar for at det tilrettelegges for etisk refleksjon på arbeidsplassen. Hvis profesjonsutøverne blir pålagt å utføre handlinger som de ikke anser faglig eller etisk forsvarlige, har de ansvar for å melde fra om dette til rette instanser.

Neste