Yrkesetisk grunnlagsdokument (bokmål)

Profesjonsetikk handler om normer og verdier en møter som profesjonsutøver, og hvordan en reflekterer og begrunner handlingsvalg. Profesjonsetikk for helse- og sosialarbeidere skal gi et grunnlag for ansvarlig handling og begrunnede verdivalg i profesjonsutøvelsen. 

Profesjonsutøvelsen til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er basert på humanistiske og demokratiske verdier. Profesjonsutøverne skal bistå mennesker med behov for hjelp, slik at menneskeverdige levekår og livskvalitet blir sikret. Solidaritet med utsatte grupper, kamp mot fattigdom og arbeid for sosial rettferdighet og sosial endring er derfor sentralt i profesjonsgruppenes virksomhet. 

Profesjonsutøvernes arbeid tar utgangspunkt i menneskers egne verdier, kunnskap og ressurser. De skal påse at tiltak og tjenester bidrar til at den enkelte har makt og kontroll over eget liv, livsbetingelser og handlingsvalg.  

En person med behov for bistand kan oppleve å være avhengige av andres hjelp, og profesjonsutøverne kan oppleve å gripe inn i personens liv mot deres vilje. I kraft av sin faglige kompetanse og profesjonelle status har barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere makt til å hjelpe, men hjelp kan også oppleves krenkende for den som trenger hjelp. 

Faglige utfordringer lar seg derfor vanskelig skille fra etiske utfordringer på dette feltet. Ettersom all faglig kunnskap bygger på en bestemt virkelighetsforståelse og et bestemt menneskesyn, er ikke kunnskapen verdinøytral. Profesjonsutøveren må derfor ha et kritisk blikk på egen fagkunnskap og hvordan den utvikles og brukes. Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere har ansvar for å holde seg faglig oppdatert og at tilbudet de gir er faglig forsvarlig og i tråd med gjeldende regelverk. 

Helse- og sosialfaglig arbeid forutsetter både teoretisk og praktisk kunnskap, evne til etisk refleksjon og respekt overfor den enkeltes verdier og livsvalg. Våre profesjoners samfunnsoppdrag forplikter oss i å bidra til å påvirke rammebetingelsene for arbeidet og melde fra om tiltak og tjenester får uheldige konsekvenser for grupper eller enkeltpersoner. Dette forutsetter profesjonsetikk som bidrar til etisk refleksjon, kritisk blikk på eget og andres faglige arbeid og gode vilkår for samarbeid. 

Dette yrkesetiske dokumentet presenterer forpliktende fellesverdier for profesjonene og drøfter utvalgte etiske utfordringer og problemområder. 

Neste