Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

Arbeidsutvalget er FOs utøvende og høyeste organ mellom landsstyremøtene.

Arbeidsutvalget består av 5 medlemmer (jf. § 5.3).

Administrativ leder møter i arbeidsutvalget.

Ansattes representant møter med tale- og forslagsrett når dette organ behandler saker som gjelder de ansatte.

Arbeidsutvalget og arbeidsutvalgets medlemmer har helhetlig ansvar for FOs politikk.

Arbeidsutvalgets myndighetsområde:

 1. Representere FO utad.
 2. Disponere vedtatte budsjett og godkjenne regnskap.
 3. Ta seg av løpende saker.
 4. Lede arbeidet med tariffoppgjør i samsvar med forbundets formål og de til enhver tid vedtatte målsetninger og prioriteringer.
 5. Tilsette FOs administrative ledelse.
 6. Ha regelmessig kontakt med og oppfølging av avdelingene.
 7. Behandle søknader om medlemskap, jf. § 3, punkt 2.
 8. Koordinere de organisatoriske og politiske forberedelsene til landsstyremøter og landsmøtet.
 9. Drive politisk påvirkningsarbeid.
 10. Koordinere det profesjonsfaglige arbeidet i FO.
 11. Behandle og forberede saker fra avdelingene for landsstyret.

Til arbeidsutvalget har medlemmene møteplikt. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Alle saker i arbeidsutvalget avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme.

Det føres protokoll fra møtene. Landsstyret tar protokollen til etterretning.

Forbundsleder gis fullmakt til å fatte vedtak mellom arbeidsutvalgsmøtene når dette anses nødvendig. Slike vedtak legges fram for arbeidsutvalget i førstkommende møte.

Neste