Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

§ 1 Organisasjon

Forbundets navn er FO (Fellesorganisasjonen).
FO er medlem av Landsorganisasjonen i Norge (LO).
FO er partipolitisk uavhengig.

§ 2 Formål

FO skal være den ledende arbeidstakerorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO skal fremme medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og være ledende på helse- og sosialpolitikk, yrkesetikk og profesjonsfag.

FO skal:
 1. Arbeide for bedring av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
 2. Arbeide for en stadig utvikling av profesjonsfagene og utdanningene.
 3. Være pådriver i helse- og sosialpolitikk.
 4. Arbeide for å fremme medlemmenes faglige og etiske standard.
 5. Arbeide for et solidarisk samfunn hvor grunnpilarene er likeverd, trygghet og alles rett til utdanning og arbeid.
 6. Kjempe for likestilling mellom kjønnene.
 7. Bekjempe alle former for rasisme, diskriminering, undertrykkelse og forfølgelse.
 8. Fremme samarbeid mellom kolleger og organisasjoner på det helse- og sosialfaglige felt i inn- og utland.
 9. Arbeide for en fri og uavhengig fagbevegelse.
 10. Synliggjøre FOs profesjoner.

§ 3 Medlemsskap

Vilkår for medlemskap:

 1. Fullført bachelor-/masterutdanning innenfor barnevern, sosialt arbeid, vernepleie og velferdsfag.
 2. Dispensasjon kan gis for søkere med sammenlignbare utdanninger. Dispensasjonssøknader behandles av arbeidsutvalget.
 3. Studenter ved godkjente utdanningsløp, jf. pkt. 1.

Medlemskategorier:

 1. Yrkesaktive medlemmer.
 2. Ikke-yrkesaktive medlemmer.
 3. B-medlemmer – yrkesaktive medlemmer (jf. pkt. 1 og 2 over) som arbeider i sektor/bransje/bedrift hvor forbundet ikke har grunnlag for å opprette tariffavtale. Søknader om B-medlemskap behandles som i pkt. 2.
 4. Studenter ved godkjente utdanningsløp, jf. pkt. 1. Medlemmer som tar master/eller annen videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse.
 5. Pensjonister/ stønadsmottakere.

Medlemmene er forpliktet til å rette seg etter forbundets vedtekter og yrkesetiske grunnlagsdokument.

Personer som er medlemmer av rasistiske, nazistiske og/eller fascistiske organisasjoner, eller gir til kjenne at de støtter disse, kan ikke være medlemmer av FO.

Ved flytting til utlandet gis medlemmet hvilende rettigheter. Yrkesaktive medlemmer i utlandet betaler kontingent som B-medlem. Medlemmet tilhører fortsatt sin avdeling.

Neste