Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

§ 5.1 Generelt

Landsmøtet er FOs høyeste organ.

Landsmøtet avholdes hvert fjerde år, ordinært innen utgangen av november, og innkalles av arbeidsutvalget med minst 36 ukers varsel.

Medlemmer som ønsker å fremme forslag for landsmøtet, sender det til sin avdeling. For at forslaget skal kunne behandles på landsmøtet, må det ha flertall i avdelingens representantskapsmøte. Det samme gjelder forslag fremmet av avdelingens styre.

FO-Studentene fremmer saker etter behandling i sine beslutningsorganer.
Saker avdelingene ønsker behandlet på landsmøtet, sendes arbeidsutvalget minst 24 uker før landsmøtet.

Saker til landsmøtet med landsstyrets innstilling skal foreligge og gjøres tilgjengelig for medlemmene minst fem uker før landsmøtet.

§ 5.2 Representasjon

Landsmøtets delegater består av 156 fylkesavdelingsdelegater, 12 studentdelegater, 1 delegat fra velferdsviterne og landsstyrets medlemmer. Ansattes representant i landsstyret møter med tale- og forslagsrett.

Ledere for yrkesetisk råd, kontrollkomite, valgkomite og settevalgkomite møter med talerett.

Landsmøtets 156 avdelingsdelegater velges av avdelingens representantskap. FO deles inn i valgområder slik at hver valgseksjons medlemmer i hver avdeling utgjør ett valgområde.

Hvert valgområde tildeles en delegat uavhengig av medlemstall. De øvrige delegatene fordeles prosentvis mellom valgområdene på bakgrunn av medlemstall pr. 01.04 samme år som landsmøtet holdes.

Hver avdelings delegasjon til landsmøtet må utgjøre minst 50 % kvinner.

FO-studentene velger 12 delegater, hvorav alle bachelorutdanningene, jf. § 3.1, skal være representert.

Landsstyret velger en fra velferdsviterutvalget som delegat til landsmøtet. Delegaten stiller med fulle rettigheter.

Landsmøtedelegatene må være ajour med medlemskontingenten. Fullmaktene skal være underskrevet av to av avdelingsstyrets medlemmer. Studentdelegatenes fullmakter skal være underskrevet av FO-studentenes leder.

Arbeidsutvalget oppnevner fullmaktskomite som gransker fullmaktene og legger fram sin innstilling for landsmøtet som gjør endelig vedtak om fullmaktenes godkjenning.
FO dekker reise- og oppholdsutgifter for innkalte landsmøtedeltakere.

§ 5.3 Dagsorden

 1. Åpning
 2. Innkallingens lovlighet
 3. Konstituering
  3.1. Valg av dirigenter
  3.2. Valg av sekretærer
  3.3. Valg av protokollkomite på 3 medlemmer
  3.4. Valg av redaksjonskomiteer
 4. Godkjenning av fullmakter
 5. Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden
 6. Beretninger
 7. Regnskap
 8. Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret
 9. Prinsipprogram
 10. Økonomi
  10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden
  10.2. Fastsetting av kontingent
 11. Valg av:
  11.1. Arbeidsutvalg: Forbundsleder, nestleder og tre AU-medlemmer. De tre AU-medlemmene leder hvert sitt profesjonsråd. Alle velges ved særskilte valg.
  11.2. Landsstyrets avdelingsrepresentanter: En representant og to vararepresentanter fra hver avdeling. Avdelingenes representantskap foreslår tre representanter, en fra hver valgseksjon. De innstilte skal ikke være heltids frikjøpte organisasjonstillitsvalgte. Valgkomiteen innstiller for landsmøtet på hvem av de foreslåtte som skal være faste representanter. De øvrige to er vararepresentanter. Blant de faste representantene med stemmerett i landsstyret, skal det tilstrebes at ingen profesjon har flertall alene. Minst 50 % skal være kvinner. Det er en målsetning at de viktigste sektorene/tariffområdene blir representert.
  11.3. En representant og to vararepresentanter til landsstyret fra velferdsviterne
  11.4. Leder og to medlemmer til kontrollkomite.
  11.5. Valg av valgkomite: leder og 6 medlemmer, jf. § 10.2.
  11.6. Yrkesetisk råd
  11.7. Andre tillitsvalgte
  11.8. Representanter med vararepresentanter til LOs representantskap.
  11.9. Representanter med vararepresentanter til LOs kongress.

Saker som ikke er satt opp på dagsordenen, kan ikke avgjøres av landsmøtet. Landsmøtet kan likevel med 2/3 flertall vedta å behandle forslag til utadrettede uttalelser. I hvilket omfang og på hvilken måte, vedtas av landsmøtet under sak 5.

§ 5.4 Stemmerett, behandlings- og avstemningsregler

Stemmerett har alle lovlig valgte delegater og landsstyrets medlemmer.
Alle avstemninger foretas i samlet landsmøte. Ved avstemning har hver delegat en stemme.

Alle saker, dersom ikke annet er bestemt, blir avgjort ved votering med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er forslaget forkastet. Ved valg kreves alminnelig flertall.

Neste